Zdravotnícke noviny

Sestra roka

Profily víťaziek Sestra roka 2012

25. marec 2013 - Z Činohry SND v Bratislave si odniesli najvyššie ocenenie striebornú ružu sv. Alžbety tieto Sestry roka 2012.

PhDr. Melanie Beťková, PhD., kategória manažérka

Fakultná nemocnica Trnava

Jednou z hlavných povahových čŕt doktorky Beťkovej je odvaha prijať výzvy. Výzvy v jej profesionálnom živote sa však spravidla zmenili na srdcové záležitosti. V roku 1995, keď bol ošetrovateľský proces ešte len predmetom na strednej zdravotníckej škole, dostala ponuku zaviesť túto metódu vo vtedajšom Vysokošpecializovanom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Nitre. Už ako jeho námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť tam zároveň vytvorila aj samostatnú ošetrovateľskú dokumentáciu. Po študijnom pobyte v Severnom Írsku sa jej ďalšou srdcovou záležitosťou stalo ošetrovanie rán vlhkou metódou, čo spracovala vo svojej rigoróznej práci. Ako námestníčka fakultnej nemocnice v Nitre a teraz v Trnave sa začala venovať kvalite starostlivosti. Využila poznatky z pracovného pobytu v Londýne a po trojročnej kooperácii na projekte PHARE vypracovala ošetrovateľské kritériá na posúdenie kvality poskytovanej zdravotníckej starostlivosti. Pripravovala tiež etablovanie študijného programu ošetrovateľstvo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a neskôr jeho akreditáciu. Dodnes na nej učí ako odborná asistentka. Päť rokov pôsobila v pracovnej skupine Akreditačnej komisie MZ SR pre ďalšie vzdelávanie sestier. Vrcholom jej profesionálnej kariéry bol post hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo, ktorý zastávala päť rokov. Vo FN Trnava spolu s kolegyňami uviedla do praxe 40 interných ošetrovateľských štandardov a auditov, aj ošetrovateľské intervencie k jednotlivým ošetrovateľským diagnózam. Jej najnovšou „srdcovkou“ je manažment rizík v zdravotníckom zariadení, s elektronickým hlásením vzniknutých mimoriadnych udalostí. Je autorkou niekoľkých kapitol vo vysokoškolských učebniciach, mnohých odborných a vedeckých článkov. Miluje šport: je cvičiteľkou fitnes, najnovšie prepadla aj krasokorčuľovaniu. V pláne má na univerzite tretieho veku študovať operný spev.

Mgr. Helena Gondárová-Vyhničková, kategória poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok, fakultná nemocnica

Počas 33-ročnej profesijnej kariéry pracovala Mgr. Helena Gondárová-Vyhničková ako sestra v rôznych typoch lôžkových zariadení v Banskej Bystrici, Púchove, Dolnom Kubíne a posledné tri roky v Ružomberku. Z jednotky intenzívnej starostlivosti infekčného oddelenia prešla do operačných sál ako anestéziologická sestra. Po narodení svojich dvoch synov a po ovdovení okúsila prácu sestry v záchrannej službe. Najväčšmi ju však priťahuje intenzívna starostlivosť. Napríklad pri kvadruplegickom pacientovi, ktorý bol počas 7 rokov hospitalizácie na ARO celý čas na umelej pľúcnej ventilácii. Pri sprchovaní v kúpeľni raz nečakane požiadal sestru Gondárovú, aby ho odpojila od dýchacieho vaku. Nešlo o eutanáziu, naopak, snažil sa vydržať dýchať bez prístroja. Najprv 5 minút, postupne čoraz dlhšie, až napokon po 3 mesiacoch cez deň nemusel naň byť napojený. Bol to aj veľký úspech sestier ARO, keď po dôkladnej príprave príbuzných mohol odísť do domácej starostlivosti. Keďže jednou zo záľub Mgr. Gondárovej je odborná prezentačná činnosť, o tento príbeh a o ďalšie svoje poznatky sa pravidelne delí na konferenciách na celoslovenskej a v posledných rokoch aj medzinárodnej úrovni, v odbornej tlači aj na internete. Zaoberala sa tiež problematikou ošetrovateľskej dokumentácie, kompetenciami sestier v intenzívnej starostlivosti, právnym povedomím, ale aj zdravím sestier. Pracuje na tom, aby jej nerobilo problém komunikovať o „nursing care“ ani pri telefonickom kontakte. Iniciovala však aj zmenu trasy niektorých autobusových spojov v Dolnom Kubíne, aby pacienti a personál nemuseli prekonávať kopec k nemocnici pešo. Manželovo zdravotné postihnutie ju podnecuje k činnostiam v prospech hendikepovaných spoluobčanov, s ktorými sa stretáva vo zväze invalidov a spoločnosti psoriatikov.

Marta Kráľovičová, DVS, Sestra sestier 2012

ADOS Linda, Piešťany

Pani Marta Kráľovičová už v roku 1996 medzi prvými sestrami na Slovensku zriadila so svojimi spoločníkmi v regióne Piešťan neštátnu agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Ako odborný garant ju manažovala 15 rokov. Obhajovala prácu sestier v agentúrach najmä medzi lekármi prvého kontaktu, revíznymi lekármi poisťovní a tiež lekármi lôžkových zariadení. Česko-slovensko-švajčiarska spoločnosť ocenila jej pomoc pri etablovaní ADOS na Slovensku odbornou stážou vo Švajčiarsku. Už 17 rokov ju jej členovia vysokým počtom hlasov opakovane volia do funkcií v predsedníctve. Pani Kráľovičová zviditeľňuje činnosť ADOS článkami v regionálnej, ale aj odbornej tlači. Napriek dôchodkovému veku naďalej pôsobí v ADOS Linda ako koordinátorka. Jej práca v teréne je nielen psychicky, ale aj fyzicky náročná. Na kopaniciach a lazoch musí auto neraz nechať na hlavnej ceste a prejsť k pacientovi pešo, v zime sa brodiť snehom, aby mu poskytla odbornú starostlivosť a povzbudenie. Riziková býva najmä návšteva v rómskych osadách, kde sú domácnosti často bez základného hygienického štandardu, obklopené svorkou psov. Aj napriek sťaženým podmienkam svoju prácu miluje a nachádza v nej zmysel života. Hoci začínala ako detská sestra, dnes, na opačnom póle, pri práci s geriatrickým pacientom nachádza pokoru a úctu k životu a v pomoci druhým aj vlastné uspokojenie. Aktívna je však aj rámci svojho bydliska ako členka sociálnej komisie pri obecnom úrade. Pracuje vo vedení Klubu dôchodcov, kde robí prednášky so zdravotnou tematikou a radí pri zdravej životospráve. V zriedkavých chvíľach voľna sa venuje dvom krásnym vnučkám, prechádzkam v prírode so svojím psom, dobrej knihe. Veľmi rada rieši sudoku.

 

 

Sekcia: Sestra roka Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1763