Zdravotnícke noviny

Okrúhle stoly Zdravotníckych novín

Treba zvýšiť dostupnosť modernej liečby

8. november 2012 - Kardilógovia doplnia protidoštičkovú liečbu do odborného usmernenia MZ SR.

Slovensko musí nájsť priestor na alternatívne možnosti liečby akútneho koronárneho syndrómu, ako je napríklad moderná antitrombotická liečba. Zhodli sa na tom kardiológovia na Okrúhlom stole Zdravotníckych novín s tým, že novú terapiu protidoštičkovej liečby doplnia aj do odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR pre reperfúznu liečbu akútneho infarktu myokardu s eleváciami ST segmentu.

Spustením kardiocentier úmrtnosť klesla

Hlavný odborník MZ SR pre kardiológiu doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC, v závere okrúhleho stola, ktorý sa konal 30. októbra v Bratislave, zdôraznil, že zavedením odborných odporúčaní a spustením kardiocentier došlo k významnej redukcii mortality na Slovensku a o to viac je potrebné prehodnotiť otázku dofinancovania ďalších dvoch kardiocentier, či hľadať priestor na skvalitňovanie liečby. „Mal som konkrétny prípad pacienta s restenózou v stente, ktorý však nemal akútny koronárny syndróm, a teda som mu nemohol predpísať najnovšiu antitrombotickú liečbu, ani keby si ju chcel uhradiť z vlastných zdrojov,“ uviedol G. Kamenský.

Farmakologický manažment potrebuje zmenu

Aj podľa primára oddelenia akútnej kardiológie – koronárnej starostlivosti v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s., prof. MUDr. Vasiľa Hricáka, PhD., MFSC., FESC, sa manažment akútneho koronárneho syndrómu podstatne zlepšil, ale stále je veľa možností na skvalitňovanie. „V odbornom usmernení MZ SR chceme upraviť nielen skrátenie časov v prednemocničnej fáze, ale aj zmeny vo farmakologickom manažmente,“ konštatoval V. Hricák. Zástupca Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) MUDr. Alexander Palúch prisľúbil, že návrhy kardiológov bude tlmočiť kolegom: „Pokiaľ som bol v poisťovni vťahovaný do rozhodovacích procesov, nikdy sme neboli proti inovatívnym postupom, a to aj keď boli nákladné. Museli však byť podložené o najnovšie guideliny,“ reagoval revízny lekár VšZP MUDr. A. Paluch.

Diskutovali o motivácii pacienta

G. Kamenský sa obrátil na zástupcu štátnej poisťovne, či by mohla motivovať pacientov k vyššej starostlivosti o svoje zdravie podobne, ako sa to stalo v stomatológii, kde si pacienti, ktorí nechodia na preventívne prehliadky, musia hradiť ďalšiu liečbu sami. „Sekundárna aj primárna prevencia závisí od motivácie pacienta. Tu je tiež určite do budúcnosti priestor na úsporu finančných prostriedkov,“ uviedol G. Kamenský. Podľa A. Palúcha zmeny legislatívy musí riešiť MZ SR. „Všetci pacienti s akútnym koronárnym syndrómom majú hradenú kúpeľnú liečbu šesť mesiacov po udalosti zo zdravotného poistenia a očakávame, že počas liečby sa nebudú len kúpať, ale dostanú kvalitnú edukáciu,“ dodal A. Paluch.

Sekcia: Okrúhle stoly Zdravotníckych novín Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1768