Zdravotnícke noviny

Konferencie Zdravotníckych novín

Reklama liekov musí mať jasné pravidlá

28. február 2013 - Lekári, odborníci z farmaceutického priemyslu a študenti lekárskej i farmaceutickej fakulty sa stretli na celodennom podujatí.

Témami štyroch blokov celodennej konferencie Zdravotníckych novín a Hospodárskych novín Reklama a PR pre pharma sektor, ktorá sa uskutočnila 26. februára 2013, boli Lieková legislatíva a jej dosah v praxi, Ako komunikovať zdravie, Legálne aspekty komunikácie, Prípadové štúdie úspešných komunikačných kampaní a Internet nás zmenil - čo ľudia hľadajú pred kúpou lieku/vyšetrením, prečo a ako?

Farmapriemysel má etický kódex

Na problematiku marketingu a reklamy liekov z hľadiska originálnych výrobcov liekov sa zamerala MVDr. Soňa Strachotová, MBA., zo Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj. Venovala sa novým liekom a ich prístupu na trh, špecifikám marketingu a reklamy originálnych liekov, právnym a etickým rámcom a etickému kódexu ako nástroju samoregulácie a riešenia medzier v práve. Ako uviedla, „farmaceutický priemysel je podľa prieskumu Európskej komisie s 15,3 percentami na čele rebríčka v intenzite výskumu, keď napr. automobilový priemysel je oveľa nižšie so 4 percentami“. V Európe však v rokoch 1992 až 2011 badať až 25-percentný pokles v inovatívnych liekoch. „Lídrovstvo prevzali od roku 2000 USA, ktoré dokázali vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie na investície do výskumu a vývoja a majú aj lepšiu ochranu duševného vlastníctva, ktorá je pre originálny priemysel veľmi dôležitá,“ uviedla S. Strachotová.

Inovatívne (originálne) lieky potrebujú podľa nej dostatočný priestor pre odbornú, marketingovú a reklamnú komunikáciu, pretože sú nové a drahé – vývoj nového lieku trvá až 12 rokov a náklady dosahujú až 3 až 9 mld. eur, a je potrebné vysvetliť ich účinky, správnu aplikáciu a sledovať bezpečnosť. „Potrebujeme komunikovať s odbornou verejnosťou, s lekármi a lekárnikmi, na čo sa využívajú odborné podujatia a vzdelávanie, konferencie, semináre, veľmi dôležitá je reklama a marketing, novinkou sú zdravotnícke stretnutia zdravotníckych pracovníkov, poskytovateľov a firiem, ktoré sa prvýkrát budú hlásiť za január,“ povedala S. Strachotová. Komunikácia s laickou verejnosťou sa deje prostredníctvom reklamy voľnopredajných liekov v médiách.

Na margo právnych a etických rámcov S. Strachotová vyzdvihla etický kódex farmaceutického priemyslu na Slovensku, ale aj vnútorné pravidlá subjektov priemyslu. „Je to pre nás veľmi dôležitá vec, pretože sme pod veľkým drobnohľadom okolia a každá chybička sa rieši verejne a vracia sa nám to ako bumerang. Farmaceutický priemysel má vnútornú potrebu urobiť si v týchto veciach poriadok a spolupracuje s regulátormi na tom, aby veci boli transparentné,“ zdôraznila S. Strachotová. V súvislosti s legislatívou z roku 25011, zvlášť čo sa týka zákona 362/2011 o liekoch, zdôraznila, že „bol pripravený bez konzultácie s odbornou verejnosťou a farmaceutickým priemyslom, je v ňom množstvo nejasností, v niektorých detailoch až chýb a jeho implementácia je veľmi zložitá“.

Lieky na internete

Mgr. Tomáš Rybár sa z právneho aspektu zameral na odborné podujatia, činnosť lekárskych zástupcov, návštevy lekárov, reguláciu farmaceutických spoločností, ohlasovacie povinnosti vo vzťahu k marketingovým aktivitám a výdavkom, k vernostným systémom a zľavám z doplatku, na pravidlá a osobitosti reklamy liekov na internete. „Odborné podujatie je určené výhradne na odborný, vedecký alebo vzdelávací účel pre zdravotníckeho pracovníka. Zahŕňa napr. odborné konferencie, organizované lekárskou spoločnosťou či profesionálnym organizátorom konferencií, sympóziá organizované samotnými farmaceutickými spoločnosťami či držiteľmi vybraných oprávnení podľa zákona o liekoch, podujatia pre zdravotníkov, organizované lekárskymi zástupcami,“ vysvetlil T. Rybár. Pripomenul, že „platí zákaz financovať, sponzorovať inak priamo alebo nepriamo finančne alebo materiálne podporovať iné ako odborné podujatia alebo účasť zdravotníkov na nich, na druhej strane, zdravotníkom sa zakazuje zúčastňovať sa na iných ako na odborných podujatiach“.

Odborné podujatie môže byť financované, sponzorované alebo inak priamo alebo nepriamo finančne alebo materiálne podporované na základe dohody. Súčasťou podujatia môžu byť podľa T. Rybára „sprievodné aktivity, ktorých časový rozsah nesmie prekročiť 20 percent z celkového časového rozsahu podujatia a nesmú byť v rozpore so zákonom o reklame, pojem sprievodné aktivity však nie je definovaný.

Pri plnení pracovných úloh pre farmaceutickú spoločnosť prichádza do styku so zdravotníkmi a poskytovateľmi lekársky zástupca. „Spoločnosť predkladá na MZ SR každý mesiac správu o zdravotníckych stretnutiach, kde uvádza počet lekárskych zástupcov, ktorí vykonali zdravotnícke stretnutie, počet stretnutí a špecializačný odbor zdravotníka so zverejnením na webovej stránke ministerstva,“ uviedol T. Rybár.

Interakcie zdravotníkov a farmácie

Vzťahom pharma priemyslu a poskytovateľov vo svetle novej legislatívy sa venoval JUDr. Marko Polakovič. Ako pripomenul, právne vzťahy lekárov a farmapriemyslu upravujú zákon 147/2001 o reklame, zákon 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zákon 578/2004 o poskytovateľoch a zákon 576/2004 o zdravotnej starostlivosti. V etickej úprave vzťahu lekárov a farmabiznisu pripomenul etický kódex farmaceutického priemyslu na Slovensku (ADL, GENAS, SAFS) a spoločné vyhlásenie SLK, SLS a SAFS o spolupráci medzi lekárskou profesiou a farmaceutickým priemyslom, v ktorom sú upravené oblasti ako informácie o produktoch a reklama registrovaných liekov, stretnutia organizované alebo sponzorované farmaceutickým priemyslom, klinický výskum, poradenské služby a prepojenie.

M. Polakovič sa zameral aj na vzájomné interakcie farmapriemyslu a zdravotníkov, kam patrí „reklama liekov, dary a sponzorstvo a daňové aspekty. Reklama sa delí na viacero poddruhov – návštevy lekárskych zástupcov, poskytovanie reklamných preskripčno-indukčných stimulov, poskytovanie vzoriek liekov, sponzorovanie propagačných podujatí, vedeckých kongresov, odborných podujatí“.

K formám reklamy lieku ako pozitívnemu vymedzeniu zo zákona patrí, že je určená osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky. Jednou z foriem je návšteva lekárskeho zástupcu u oprávnenej osoby, ktorej cieľom je propagácia liekov.

Sekcia: Konferencie Zdravotníckych novín Autor:
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1832