Zdravotnícke noviny

Názory

Začať treba inak

3. október 2019 - Stratifikácia dnes nie je primárnym problémom, ktorý musí naše zdravotníctvo riešiť.
Horúcou témou v zdravotníctve v posledných mesiacoch je nepochybne stratifikácia nemocníc. Je to téma, ktorá si určite zaslúži našu pozornosť, téma, ktorá je trvalo aktuálna a ku ktorej sa prirodzene prihlásila aj Slovenská lekárska komora. Ako sme už opakovane uviedli, stratifikáciu nemocníc považujeme za dôležitú a potrebnú, lepšie povedané, už včera bolo neskoro. Faktom však zostáva, že ju nepotrebujeme realizovať v akejkoľvek podobe len preto, aby tu bola. Stratifikáciu potrebujeme preto, aby sa v prvom rade zlepšila dnes nedokonalá a nedostatočná dostupnosť a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov. Zotrvávame a budeme zotrvávať na tom, že nie peniaze, ale záujem o pacienta a jeho zdravie musí byť prvoradým kritériom navrhovaných zmien. Uvedomujeme si, že stratifikácia nemocníc nie je jednoduchá téma, o čom svedčí aj skutočnosť, že už roky s ňou bojujú zdravotníctva vo všetkých okolitých štátoch.

Naše výhrady k návrhu legislatívy, ktorá má do slovenského zdravotníctva zaviesť ekonomicky motivovanú redukciu nemocníc, sme postavili výlučne na odborných stanoviskách, ktoré sme uplatnili aj v rámci pripomienkového konania k návrhu zákona. Žiaľ, dodnes nemáme vedomosť, či a ako boli naše zásadné pripomienky k legislatívnemu návrhu vyhodnotené a zapracované.

Neteší nás, že otázka stratifikácie nemocníc sa v tejto chvíli prijíma alebo odmieta výlučne na základe politických záujmov a argumentov a stala sa predmetom predvolebného boja. Naším hlavným dôvodom jej odmietania je fakt, že inštitút stratifikácie vrátane jeho odborno-legislatívnej podoby nie je dostatočne odborne pripravený, aby bol naplnený cieľ, pre ktorý sa stratifikácia prijíma. Motívom aj cieľom každej zmeny musí byť vždy záujem pacienta. Záujem o lepšiu, dostupnejšiu a kvalitnejšiu službu pacientovi nemôže nahrádzať finančná efektívnosť a zisk ako hlavné kritérium prijímaných zmien. Sme presvedčení, že rozhodujúci musí byť prínos stratifikácie pre pacienta, nie prínos pre zdravotné poisťovne a pre finančné záujmy v zdravotníctve. Aj my hovoríme stratifikácii svoje áno, avšak len pod podmienkou, že sa návrh zmeny prepracuje a zapracujú sa doň všetky relevantné odborné a právne argumenty, keďže v dnešnej podobe nie je zákon určite dostatočne pripravený a negarantuje istotu bezpečnosti pacienta s požadovanou kvalitou zdravotnej starostlivosti.

Už sme to tu mali

Samotná stratifikácia nemocníc nie je podľa nás nič nové. Na Slovensku sa navrhuje základné členenie nemocníc na lokálne, regionálne, národné, kompetenčné centrá, kompetenčné centrá vyššieho typu, nemocnice následnej starostlivosti a špecializované nemocnice. Za čias predchádzajúceho režimu sa nemocnice delili podľa významu na nemocnice I., II., a III. typu, špecializované nemocnice a profesijné nemocnice (vojenská, železničná, nemocnica ministerstva vnútra atď.). Zákonom bolo delenie stanovené a musel byť v nich dodržiavaný rozsah zdravotnej starostlivosti.

Slovenská lekárska komora vo svojich pripomienkach k návrhu zákona upozornila na vytvorenie neprimeraného vplyvu zdravotných poisťovní na existenciu nemocníc alebo ich súčastí. Poukázali sme na zásadný nedostatok legislatívneho riešenia, ktoré sa zaoberá najmä tým, ako niektorej nemocnici odňať jej kompetencie, resp. znemožniť jej splnenie podmienok na uzatvorenie zmluvy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Návrh zákona nerieši, čo bude s pacientom, ktorý v dôsledku stratifikácie prišiel o svoju nemocnicu, o svojho ošetrujúceho lekára. Návrh zákona nerieši, ako zdravotné poisťovne zabezpečia poskytnutie zdravotnej starostlivosti u iného poskytovateľa, ako bude riešená jeho materiálna a predovšetkým personálna spôsobilosť prevziať starostlivosť o týchto pacientov. Zotrvávanie na návrhu riešenia personálnych otázok zavedením tzv. „dočasnej stáže“ osôb z tretích krajín nie je a nemôže byť riešením fungovania slovenského zdravotníctva.
 
Naše výhrady k navrhovanému rozdeleniu nemocníc sú jasné.
·        V každom regióne musí byť zabezpečená dostatočne dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť.
·        Aj v tých najjednoduchších nemocniciach sa musia robiť všetky základné výkony, ktoré zachránia ľudský život. V každej „základnej“ lokálnej nemocnici musí byť dostupné interné oddelenie, chirurgické oddelenie, detské oddelenie, ARO a gynekologické oddelenie. To sú základné typy zdravotnej starostlivosti, ktoré musia byť pre pacienta garantované.
·        Súčasný návrh stratifikácie úplne ignoruje otázku personálneho zabezpečenia nemocníc. Bez personálnej saturácie a personálnych normatívov nie je možné vykonať kvalitnú, odbornú a úspešnú stratifikáciu. Ak počúvame pani ministerku, že by sme mali presúvať lekárov z nemocnice do nemocnice a robiť „silné oddelenia“, nevieme si predstaviť, že v základných lokálnych nemocniciach nebude gynekológia, chirurgia alebo interné, pretože nemáme dostatok personálu. Zákon síce hovorí, že tam tieto oddelenia majú byť, ale kto iní ako zdravotníci v nich bude reálne túto zdravotnú starostlivosť poskytovať, ak ich nemáme? Nedostatok personálu je najmenej desaťročný problém nášho zdravotníctva. Minimálne sedem rokov ako prezident Slovenskej lekárskej komory bijem kvôli tomu na poplach. Stratifikácia je dnes modelovaná a postavená výlučne len na ekonomických parametroch. Ak teda niekto nebude plniť alebo nebude chcieť plniť minimálne počty zdravotných výkonov a tzv. indikátory kvality, lebo bude preňho výhodnejšie robiť len tie výkony, ktoré sú finančne zaujímavejšie a ekonomicky výhodnejšie pre vlastníkov nemocnice, zdravotné poisťovne nemusia s daným oddelením alebo nemocnicou uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 
Slovenské zdravotníctvo si už ďalej nemôže dovoliť pokračovať v presadzovaní nekoncepčných a nesystémových zmien pod vedením neodborníkov.
 
Aké riešenia navrhujeme?

Stratifikácia nemocníc je len jednou časťou nevyhnutnej zmeny zlepšenia fungovania slovenského zdravotníctva, ktoré dnes pomaly, ale isto kolabuje. Len návrh stratifikácie v takej podobe, v akej je namodelovaný, nemôže byť považovaný za zdravú zmenu. Na realizáciu zdravej zmeny treba začať niekde inde a úplne inak. Slovenská lekárska komora navrhuje v prvom rade odborne plánovať a systémovo nastaviť komplexné riešenia potrebnej zmeny, ktorú možno zhrnúť do nasledovných krokov:
·        Plánovať a rozpočtovať v zdravotníctve tak, aby bolo zabezpečené dostatočné finančné krytie systému a výdavkov vo všetkých segmentoch.
·        Nastaviť spoločenskú a ekonomickú atraktivitu zdravotníckeho povolenia, čo je kľúčovým predpokladom na ďalšie zabezpečenie ľudských zdrojov.
·        Vytvoriť príťažlivé pracovné podmienky pre všetkých zdravotníckych pracovníkov – (výstavba, prestavba nemocníc, materiálno-technické zabezpečenie).
·        Zastabilizovať minimálnu/optimálnu sieť poskytovateľov ambulantnej i ústavnej zdravotnej starostlivosti.
·        Až po splnení všetkých týchto požiadaviek sa vytvoria vhodné podmienky na realizáciu opatrení v súvislosti s vytváraním stratifikácie nemocníc – teda od zabezpečenia základnej zdravotnej starostlivosti vo funkčnej ambulantnej sieti napojenú na starostlivosť v lokálnych nemocniciach cez komplexnú zdravotnú starostlivosť v koncových univerzitných nemocniciach až po špičkové poskytnutie zdravotnej starostlivosti v spomínaných špecializovaných ústavoch.
 
Na záver môžeme konštatovať, že stratifikácia dnes nie je primárnou, aj keď určite dôležitou súčasťou priorít, ktoré musí naše zdravotníctvo riešiť. Bez zavedenia potrebných a komplexných opatrení v slovenskom zdravotníctve zostane stratifikácia zase len nesystémovým riešením a v žiadnom prípade nebude najväčšou reformou zdravotníctva za posledné desaťročia s očakávaným prínosom pre našich pacientov. Aktuálne nás však teší fakt, že posledné reakcie a vyjadrenia i politikov konečne akcentujú na naše výhrady k návrhu stratifikácie a osvojujú si nami navrhované systémové riešenia zdravotníctva. Veríme, že sa k nim nakoniec pridá i pani ministerka A. Kalavská.
 
 
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Marian Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 145