Zdravotnícke noviny

Názory

​Z listu EÚ nevyplýva žiadny právny dôvod na rušenie povolení

22. júl 2020 - Spochybňovanie princípu právnej istoty vrcholnými predstaviteľmi štátu môže spôsobiť mnohé škody. 
Kým ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že Európska komisia konštatovala nesúlad udeľovania povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby na Slovensku s právom Európskej únie, opak je pravdou. Európska komisia v liste doslova uvádza: „Takéto systémy udeľovania povolení existujú vo väčšine – ak nie priam vo všetkých – členských štátoch (EÚ) s cieľom zabezpečiť dodržiavanie minimálnej požadovanej kvality týchto služieb.“ Zároveň sa Európska komisia vo svojom vyjadrení odmietla čo i len zaoberať nesúladom prideľovania povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, uvádzajúc: „Na účely tohto listu systém prideľovania povolení, ktorý bol zriadený na zabezpečenie dodržania istej kvality záchranných zdravotných služieb, nie je predmetom diskusie.“

Európska komisia smerom k vydávaniu povolení Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyslovene uvádza: „ÚDZS vyberá najlepšiu prijatú ponuku od potenciálnych prevádzkovateľov pre každú geografickú oblasť. Vyhodnotenie týchto ponúk je realizované výlučne na základe kritérií kvality, keďže cena je vymedzená v osobitnom vykonávacom predpise ministerstva zdravotníctva.“ Európska komisia vo svojom liste smerom k tomuto výberu zo strany ÚDZS nevzniesla ani jedinú výhradu.

Rozpor

Jediné možné porušenie európskej legislatívy list uvádza v oblasti zdravotných poisťovní, pričom list konštatuje: „Zdá sa, že by mohlo byť možné, že pravidlá EÚ o verejnom obstarávaní nie sú dodržiavané slovenskou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a ak by sa na ne vzťahovali, tak tiež dvoma súkromnými zdravotnými poisťovňami...“

Z hľadiska uvedeného je jasné, že proti udeľovaniu povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ktoré v roku 2019 realizoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, nemá Európska komisie žiadne výhrady. Toto stanovisko Európskej komisie len potvrdzuje už predošlé závery Generálnej prokuratúry SR, ktorá po nezávislom preskúmaní nenašla pri udeľovaní povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby žiadne právne pochybenia.

Ak má Slovenská republika záujem vyhovieť potenciálnej výhrade EÚ k nerealizovaniu verejného obstarávania štátnou zdravotnou poisťovňou, má možnosť zmeniť legislatívu tak, aby bola VšZP povinná postupovať pri nákupe zdravotnej starostlivosti pre svojich pacientov podľa zákona o verejnom obstarávaní. Treba si však uvedomiť, že EÚ vo svojej výhrade vyslovene uvádza, že tento princíp je potrebné uplatňovať široko, a nielen na záchrannú zdravotnú službu. Keďže list sa týka sanitiek, ako ďalší príklad uvádza EÚ dopravnú zdravotnú službu. Ak však Slovenská republika bude akceptovať pripomienky EÚ, bude musieť VšZP obstarávať aj napríklad ambulantných lekárov v jednotlivých obciach na Slovensku či nemocnicu univerzitného typu v Bratislave.

Zároveň Úrad pre verejné obstarávanie spustil kontrolu v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Ak má byť diskusia o tejto téme odborná a vecná, je potrebné počkať na závery tejto kontroly a potom diskutovať o postupoch, ktoré je potrebné meniť. Nateraz pôsobí celé snaženie o zrušenie povolení na prevádzkovania záchraniek len ako snaha o prihratie biznisu niekomu, kto pri poslednom prideľovaní povolení nebol úspešný.

Spochybňovanie

Z listu EÚ nevyplýva žiadny právny dôvod na rušenie povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ktoré v roku 2019 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal v súlade so slovenským aj s európskym právom. Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby v súčasnosti v súlade s vydanými povoleniami službu pre slovenských pacientov riadne poskytujú. S týmto cieľom vykonali nemalé investície do vozidiel, techniky aj personálu. Nie je v právnom štáte prípustné, aby rok po vydaní platných šesťročných povolení na nejakú činnosť tieto povolenia boli spochybňované či dokonca sa v politickom diškurze používalo strašenie ich rušením.

Je potrebné uvedomiť si, že už samotné spochybňovanie princípu právnej istoty vrcholnými predstaviteľmi štátu môže spôsobiť mnohé škody. Po posledných udalostiach badať na mnohých zdravotníckych zamestnancoch záchraniek demotiváciu a neistotu o ich ďalšiu prácu. Téma tiež zarezonovala medzi práve končiacimi absolventmi vysokých škôl – odboru urgentná zdravotná starostlivosť. Mnohí po medializovanom rušení povolení pre záchranky stiahli svoje prihlášky do práce na záchranke a uprednostnili prácu na centrálnych príjmoch nemocníc.

V súčasnej krehkej rovnováhe slovenského zdravotníctva by preto mali všetci zúčastnení vystupovať múdro a zdržanlivo. Je vhodné starostlivo vážiť slová, keďže pri zlej formulácii alebo pochopení môžu napáchať väčšie škody, než aké mali pôvodne ich autori za cieľ naprávať.
Sekcia: Názory Autor: PhDr. Matej Polák, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0