Zdravotnícke noviny

Názory

Tvorba normatívov by mala byť zverená do rúk hlavných odborníkov

3. december 2018 - Lekárske odborové združenie (LOZ) žiada zlepšenie zdravotnej starostlivosti zabezpečením dostatku personálu pri pacientoch. 
Odmietame neustále zvyšovanie počtu pacientov na lekára a sestru aj v najnovšom návrhu personálnych normatívov. Odmietame, aby minimálne personálne normatívy boli vytvárané s motívom legalizovať ekonomické záujmy manažmentov nemocníc na úkor adekvátnej zdravotnej starostlivosti o pacienta. Žiadame, aby minimálne personálne normatívy boli tvorené na základe odborných stanovísk a medzinárodných štandardov.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje zmenu tzv. personálnych normatívov, ktoré určujú minimálne zabezpečenie daných ambulancií a oddelení lekármi a sestrami podľa počtu pacientov. Za posledné roky ide už o asi štvrtú zmenu normatívov, pričom každou z týchto novelizácií sa zhoršuje zdravotná starostlivosť o pacientov. Opakované zvyšovanie počtov pacientov na jedného lekára či sestru s cieľom legalizovať neustále klesajúci počet personálu v slovenských nemocniciach však tento problém len prehlbuje, keďže sa zakaždým viac prikladá na plecia tých, ktorí ešte zostali pracovať v nemocniciach. Výsledkom je vždy odchod ďalšieho personálu zo slovenských nemocníc.

Ako zástupcovia nemocničných lekárov žiadame, aby sa nezvyšoval, ale naopak znižoval počet pacientov na lekára, sestru a ďalších zdravotníckych pracovníkov, aby tak bola zabezpečená lepšia, nie čoraz viac sa zhoršujúca zdravotná starostlivosť. Ak sa chceme priblížiť štátom s nižšou odvrátiteľnou úmrtnosťou, musíme konečne stanoviť minimálne personálne normatívy na úroveň týchto krajín a podľa odborných stanovísk. Je nemysliteľné, aby v slovenskej fakultnej či univerzitnej nemocnici mal jediný lekár počas celej zmeny na starosti aj 100 pacientov. Ako sa má daný lekár rozhodnúť, ak pri takomto počte pacientov nastane častá situácia, že napríklad treba naraz resuscitovať viac pacientov?

Žiadame ministerstvo zdravotníctva, aby bola tvorba normatívov, kde ide o výsostne odbornú záležitosť, zverená do rúk hlavných odborníkov pre jednotlivé odbory medicíny, aby daní hlavní odborníci niesli za normatívy zodpovednosť a aby bola táto ich zodpovednosť riadne zverejnená. Vzhľadom na závažnosť tohto predpisu žiadame, aby sa požiadavky na minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení stali súčasťou zákona. V súčasnosti trestnoprávne zodpovedá lekár a ostatní zdravotnícki pracovníci za každé pochybenie, ktoré by mohlo viesť k ublíženiu na zdraví pacienta. Bezpodmienečne je potrebné prihliadnuť na to, či k takémuto pochybeniu došlo preťažovaním ľudských síl. Vzhľadom na závažnosť, ktorú môže spôsobovať nedodržanie minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie nemocníc, LOZ žiada, aby bola v Trestnom zákone zakotvená a vyvodzovaná trestnoprávna zodpovednosť aj za nedodržiavanie minimálneho personálneho zabezpečenia, pretože priamo ohrozuje pacientov na živote a zdraví.

Nezohľadňujú nárast zaťaženia

Žiadame, aby normatívy boli diverzifikované podľa typu nemocnice, pretože v dnešnej situácii sa normatívmi ministerstvo snaží prispôsobiť personálnej mizérii menších nemocníc, na čo doplácajú pacienti nemocníc vyššieho typu. Je preto nevyhnutné, aby minimálne personálne požiadavky zohľadňovali aj náročnosť stavu pacientov na danom pracovisku. Dodávame, že navrhované zmeny personálnych normatívov nezohľadňujú nárast administratívneho zaťaženia zdravotného personálu. Napríklad systém DRG napriek našim opakovaným výhradám a napriek prísľubom ministra funguje tak, že neprehľadnú spleť kódov a DRG diagnóz i kontrolu DRG kódovania v našich nemocniciach vykonáva každý lekár oddelenia. Oproti tomu, DRG vo vyspelých krajinách, kde je aj lekárov v nemocniciach viac, nezaťažuje prácou navyše samotných lekárov, ktorí potom majú na pacientov viac času.

Príkladom neodbornosti pri tvorbe minimálnych personálnych normatívov je porovnanie návrhu MZ SR a výsledkov odbornej štúdie, ktorá mapovala, aký vplyv má počet a vzdelanie sestier na zdravie pacientov. Štúdia (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62631-8/fulltext) zmapovala chirurgické oddelenia v 300 nemocniciach Európy (celkovo 439 800 pacientov) a zistila, že ak každej sestre na oddelení pribudne navyše 1 pacient, narastie úmrtnosti o 7 %. Výsledkom tejto štúdie bolo, že v nemocniciach, kde bolo na chirurgickom oddelení 6 pacientov na jednu sestru, zomrelo o 30 % pacientov menej ako v nemocniciach, kde na jednu sestru pripadalo 8 chirurgických pacientov. Slovenské MZ SR navrhuje, aby sa v slovenských nemocniciach jedna sestra starala v dennej zmene o 14,5 chirurgického pacienta a v nočnej zmene dokonca o 22,5 pacienta! Toto skutočne nie je cesta, ako znížiť počet odvrátiteľných úmrtí na Slovensku, ani ako prilákať viac sestier do nemocníc.

Nie pre zamestnancov ani nemocnice

Normatívy tu nie sú pre zamestnancov ani pre nemocnice, normatívy tu sú pre pacienta, ktorému Ústava SR garantuje istú úroveň zdravotnej starostlivosti. Na to je nevyhnutný istý počet personálu s istým vzdelaním a práve túto garanciu zabezpečuje štát minimálnymi personálnymi normatívmi a ich dôsledným kontrolovaním. Vzhľadom na počty personálu v navrhovanom materiáli sa domnievame, že MZ SR nezohľadňuje dostatočne túto základnú úlohu normatívov, ale navrhovaný materiál je zameraný skôr na legitimizáciu personálnej mizérie našich nemocníc a vychádza v ústrety nemocniciam, a nie pacientom. To je však cesta, ktorú ako ľudia zodpovední za zdravie a životy občanov SR odmietame. Žiadame, aby pri tvorbe normatívov boli zohľadnené odborné štúdie a medzinárodné porovnania. Žiadame, aby sa pod personálne normatívy podpísali všetci hlavní odborníci v danom odbore a aby niesli za tieto normatívy aj zodpovednosť. Žiadame, aby boli personálne normatívy ministerstvom zdravotníctva pravidelne kontrolované.
Sekcia: Názory Autor: Peter Visolajský, predseda LOZ
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 178