Zdravotnícke noviny

Názory

Sme medzi najhoršími v únii

21. február 2013 - Svetová zdravotnícka organizácia urobila v roku 2011 prieskum úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. O výsledkoch vlani opakovane diskutovala s ministerstvom zdravotníctva, zástupcami poisťovní, odborných spoločností lekárov, SLK a ďalšími zástupcami poskytovateľov. V hodnotení primárnej starostlivosti sme medzi najhoršími štátmi v Európe. Patríme ku krajinám, ako sú Turecko, Grécko, Bulharsko a Maďarsko, lepšie výsledky má Česko, ale aj Rumunsko. Prečo je to tak?

Brzdia nás obmedzenia

SZO poukázala na to, že v SR existujú právne prekážky, ktoré bránia praktickým lekárom poskytovať pacientom komplexné služby. Ide o množstvo neobvyklých preskripčných a kompetenčných obmedzení, ktoré prekážajú všeobecným lekárom, aby mohli účinne liečiť pacientov. Význam primárnej starostlivosti je v komplexnosti služieb, poskytovaných praktickými lekármi, a preto SZO odporučila ich zrušiť a rozšíriť služby všeobecných lekárov o množstvo výkonov a kompetencií aj vzhľadom na starnúcu populáciu. Podľa zdravotníckej organizácie nebol dobrý nápad zrušiť inštitút výmenných lístkov a odporučila, aby bol opätovne zavedený, čo sa nedávno aj stalo a novela zákona 578/2004 o poskytovateľoch čaká už len na podpis prezidenta. SZO uviedla dôkazy z mnohých krajín, že systém, kde sa pacienti dostanú k špecialistovi s odporúčaním od praktického lekára je koordinovanejší, efektívnejší a zabezpečuje pacientom kvalitnejšiu a spravodlivejšie dostupnú zdravotnú starostlivosť.

Zdravotníctvo na úkor pacientov

Výkony, ktoré majú praktickí lekári vykonávať, nie sú dostatočne popísané, nie je jasne definovaný balík služieb, ktoré majú robiť sami a aké problémy majú poslať k špecialistom, čím trpí kvalita aj dostupnosť služieb. Vyhlášku o dispenzarizácii, ktorá to zabezpečovala a roky úspešne riešila spoluprácu všeobecných lekárov a špecialistov pri starostlivosti o chronicky chorých pacientov, zrušil Rudolf Zajac. Táto sabotáž starostlivosti o chronických a starých pacientov z nej vytlačila všeobecných lekárov a zabezpečila väčší zisk pre trhovo orientovaný systém tzv. riadeného zdravotníctva na úkor zdravia pacientov. Aj preto SZO konštatovala, že na Slovensku nemajú všeobecní lekári v starostlivosti o chronických pacientov potrebné kompetencie. Podľa SZO by starostlivosť o chronicky chorých a prevencia mali byť prioritami primárnej starostlivosti. Nie je to dostatočne poskytované pre nejasnosti v kompetenciách, ale aj pre nedostatočné financovanie primárnej starostlivosti. Nejasnosti v kompetenciách a nedostatočné financovanie zdravotníctva sú výsledkom činnosti ponovembrových vlád a každý rok sa prehlbujú.

Nie sme dispečeri

Ako ukázala posledná XXXIII. konsolidačná výročná konferencia všeobecných lekárov, ale aj mimoriadny snem Slovenskej lekárskej komory, vedenie rezortu sa oboznámilo so správou a odporúčaniami SZO a akceptovalo znovuzavedenie výmenných lístkov, teda manažovanie pacienta všeobecným lekárom ako základný predpoklad efektívneho fungovania zdravotného systému.
Ak však nepôjde znovuzavedenie lístkov ruka v ruke so zrušením kompetenčných a preskripčných obmedzení všeobecných lekárov, pacient bude opäť iba naháňaný do našich umelo nekompetentných ambulancií. Skončí sa to opäť fiaskom a najmä nahnevanými pacientmi, ktorí budú žiadať vo dverách ambulancií iba vystavenie výmenných lístkov. V normálnom systéme nie je všeobecný lekár dispečerom, určeným len na vypisovanie výmenných lístkov.


Holandský vzor

Ako ukazujú jednoznačné skúsenosti napríklad z Holandska, ktoré nám ako príklad často uvádzajú rôzni analytici, praktický lekár dokáže oveľa viac.
V Holandsku až pri 96 percentách prípadov vyrieši všeobecný lekár definitívne problémy pacientov a iba v 4 percentách potrebuje pacienta konzultovať so špecialistami.
Pritom holandský zdravotnícky systém sa považuje za jeden z najlepších v Európskej únii. Vyznačuje sa nielen pluralitným súkromným zdravotným poistením, ale aj maximálnym využitím potenciálu primárnej zdravotnej starostlivosti. Treba pripomenúť, že slovenskí všeobecní lekári absolvujú v rámci euroatestácie ten istý rozsah školenia ako ich kolegovia, holandskí všeobecní lekári. Je na ministerstve zdravotníctva, vláde a poslancoch parlamentu, aby popri zavedení výmenných lístkov konečne zrušili legislatívne kotrmelce, ktoré bránia všeobecným lekárom liečiť pacientov. Bolo by chybou nevyužiť obrovský potenciál všeobecných lekárov práve v období finančnej krízy, keď sa hľadá efektívny systém, ktorý by dokázal zabezpečiť kvalitné a spravodlivo dostupné zdravotníctvo pre ľudí. Kardinálna otázka znie - budú pacienti aj naďalej absolútnymi rukojemníkmi nekompetentných politikov, ktorí nerešpektujú potreby pacientov, ani názory odbornej verejnosti a menia nastavenia zdravotného systému neustále k horšiemu? Alebo sa „vláda věcí tvých“ navráti pacientom?

Sekcia: Názory Autor: MUDr. Peter Lipták,predseda sekcie VLD Slovenskej lekárskej komory
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 162