Zdravotnícke noviny

Názory

Sestry si musia byť vedomé vlastnej hodnoty

6. december 2016 - Na pozíciu ministerskej sestry som nastúpila v pomerne búrlivom období.
Otázky súvisiace s ošetrovateľstvom, kompetenciami sestier, podmienkami pre výkon praxe sú oblasti, ktorými sa aktuálne Ministerstvo zdravotníctva SR aktívne zaoberá.

Mojou ambíciou je pracovať tak, aby sa pre sestry na Slovensku vytvárali kvalitnejšie podmienky pre výkon praxe, aby sa zvyšovala možnosť pre autonómiu výkonu ich povolania a aby sa zvyšovala atraktivita povolania sestry tak, ako je to vo vyspelých štátoch Európy.

Nemáme saturované potreby

Uvedomujem si, že je ťažké pomáhať chorým pacientom, ak sami nemáme saturované potreby. Často sme riešili s kolegyňami otázku, prečo vlastne zotrvávame v tomto systéme. Je dôležité uvedomiť si podstatu toho, prečo robíme psychicky i fyzicky náročné povolanie sestry.

Ak je to potreba pomáhať a byť nápomocný človeku v núdzi, je to to najdôležitejšie. Tento pocit nás oprávňuje mať legitímne požiadavky, ktoré sú nevyhnutné, aby starostlivosť o pacientov mala takú úroveň kvality, akú si oprávnene zaslúžia.

Musíme si však byť vedomé vlastnej hodnoty a neuchyľovať sa k primitívnym riešeniam. K tomu nám držím palce, lebo udržať úroveň si vyžaduje morálnu silu.

Často sa zamýšľam aj nad tým, čo chýba slovenským zdravotníkom. Ako prvé mi vždy napadne, že je to asertivita, schopnosť presadzovať vlastné názory a požiadavky bez toho, aby boli obmedzované práva iných. Je nevyhnutné, aby sme sa naučili rešpektovať sa navzájom, hľadať východiská v diskusiách, aby sme dokázali uznať právo na profesionálnu profiláciu a schopnosť prijať a akceptovať aj iný názor, ako je náš vlastný.

S tým je úzko spojená aj profesionalita, ktorá má byť prezentovaná nielen vysokou kvalitou realizácie intervencií, ale aj formou prístupu a komunikácie s pacientmi. Ak sa začnú zdravotníci jednotlivo vnímať ako „značka kvality“, začne sa nová, krajšia a kvalitnejšia etapa slovenského zdravotníctva.

Zvyšovanie povedomia

Za najdôležitejšie úlohy ministerskej sestry považujem zvyšovanie povedomia odbornej i laickej verejnosti o význame ošetrovateľstva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, o nezastupiteľnej úlohe sestier v zdravotníckych službách a v neposlednom rade o zlepšovaní vnímania sestier spoločnosťou.

Tieto povinnosti sa budem snažiť naplniť prácou, ktorej súčasťou je aj príprava podkladov a návrhov zákonov a právnych predpisov súvisiacich s ošetrovateľstvom, tvorba a zavádzanie štandardov do ošetrovateľskej praxe, tvorba kompetencií pre sestry, pôrodné asistentky a ďalších zdravotníckych pracovníkov.

Pevne verím, že v blízkej budúcnosti budem môcť konštatovať, že moje očakávania sa napĺňajú a pocítime pozitívne zmeny v prospech výkonu ošetrovateľskej praxe.
Sekcia: Názory Autor: PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., riaditeľka odboru ošetrovateľstva MZ SR, ministerská sestra
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 169