Zdravotnícke noviny

Názory

Politizácia odborného analytického materiálu nie je na mieste

13. november 2019 - Potrebu stratifikácie podporuje odborná verejnosť i zástupcovia pacientov.
Stratifikácia nemocníc alebo typizácia je veľmi dobre spracovaný analytický materiál MZ SR. Kategorizuje zdravotnícke zariadenia na lokálne, regionálne, národné a kompetenčné centrá. Približne podobná organizačná štruktúra tu bola pred rokom 2004 (nemocnice I., II. a III. typu). Stratifikáciou sa teda nemocnice nebudú rušiť.

Stratifikácia je projekt, ktorý v horizonte 11 rokov nastaví poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe kvalitatívnych kritérií, čo by malo pacientom priniesť kvalitnejšiu a najmä bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť. Jednotlivé oddelenia nemocníc tak budú mať pomerne dlhé prechodné obdobie na to, aby splnili nastavené kvalitatívne kritériá a parametre. Ak oddelenie v tomto horizonte nebude spĺňať isté počty výkonov, v budúcnosti ich nebude môcť vykonávať a odsunie ich na vyššie pracovisko. Zjednodušene povedané, zložité a menej časté výkony sa budú sústreďovať do centier. Má to svoju logiku. Ak isté činnosti robím často, mám väčšie skúsenosti ako ten, ktorý ich robí sporadicky.

Skúsenosti

Musím zdôrazniť, že pri zložitých a komplikovaných ochoreniach ide o multidisciplinárny terapeutický prístup. V budúcnosti už nebude stačiť, aby malo oddelenie skúseného operatéra bez ďalšieho tímu lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov.

Lepšie výsledky pri liečbe sa môžu dosiahnuť len za použitia modernej diagnostickej techniky, ale dominantné budú vždy skúsenosti pracoviska a skúsenosti chirurgického tímu. Chcem zdôrazniť, že skúsenosti idú ruka v ruke s počtom výkonov.

Stratifikácia bude sústreďovať nielen náročnú a drahú techniku, ale aj kolektívy odborníkov tak, aby boli pacientovi k dispozícii kedykoľvek. Plánované operácie, komplikácie či ťažké úrazy sa dajú dobre zvládnuť len na pracoviskách, kde sú k dispozícii viacerí odborníci z rôznych odborov.

Na prvom mieste musí byť pacient a stratifikácia má priniesť pre pacienta väčšiu kvalitu a bezpečnosť. Pacient si už nebude musieť „vybavovať“ operatéra a „zháňať“ najlepšie pracovisko. Stratifikácia bude riešiť aj spádovosť. Pacienti s komplikovanými ochoreniami by mali byť automaticky odosielaní podľa spádu do špecializovaných centier. Stratifikácia by teda nemala byť len o premenovaní zdravotníckych zariadení. Zmena musí ísť spolu s materiálno-technickým dovybavením, personálnym posilnením a, samozrejme, aj s finančným ohodnotením zdravotníckych pracovníkov.

Potrebu stratifikácie podporuje odborná verejnosť i zástupcovia pacientov. Do zdravotného systému konečne prinesie merateľné kritériá na základe výsledkov liečby, zvýši dostupnosť urgentných príjmov a zabezpečí lepšiu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Stratifikácia tak môže v budúcnosti znížiť počet odvrátiteľných úmrtí a priniesť pacientom kvalitnejšie a bezpečnejšie zdravotníctvo. Stratifikácia je o pacientovi a pre pacienta, preto politizácia tohto odborného analytického materiálu nie je na mieste.
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Štefan Zelník, PhD., predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 43