Zdravotnícke noviny

Názory

Opäť sa rozdeľujeme...

7. marec 2013 - Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov nesúhlasí s vytvorením jedenástej stavovskej organizácie, Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Podľa ministerstva zdravotníctva ako navrhovateľa novely problémy aplikačnej praxe vraj ukázali, že pre zdravotníckych záchranárov je úprava nevyhnutná vzhľadom na plnenie povinností sústavného vzdelávania a jeho hodnotenia a zriadenie komory sa javí ako najefektívnejšie riešenie a je prianím dotknutých subjektov...

Ešte vlani v októbri sme sa zúčastnili na pracovnom stretnutí na ministerstve zdravotníctva, kde sa prerokovávali zásadné pripomienky k návrhu novely zákona 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Rokovanie bolo veľmi pružné, predniesli sme dôvody na návrh našej zásadnej pripomienky, bohužiaľ, na stretnutí sa nezúčastnil iniciátor novely - Asociácia záchrannej zdravotnej služby. Naša pripomienka tak nebola uznaná a návrh novely zákona sa dostal do legislatívneho procesu v pôvodnom znení a tak ho nakoniec poslanci parlamentu aj schválili s účinnosťou od 1. apríla. Našu komoru čaká v dohľadnom čase opäť rozdeľovanie...

Hrozí strata suverenity

Komora aj napriek ťažkostiam s nedotiahnutou legislatívou naďalej seriózne pracuje na zachovaní odbornosti, vzdelávaní, legislatívnych zmenách, registrácii a licencovaní, ktoré jej vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy u jednotlivých zdravotníckych pracovníkoch, ktorí sú v nej združení. Komora pre zdravotníckych záchranárov existuje. Funguje v samostatnej sekcii v rámci SK MTP, ktorá prenechala pracovné pôsobenia a riešenie každodenných úloh jednotlivým sekciám, nezasahuje do ich činnosti a rozhodnutia, ale zároveň ich prezentuje voči predstaviteľom vyšších orgánov a, samozrejme, disponuje aj kontrolným mechanizmom, lebo nás vnímajú a posudzujú nie z hľadiska podnikateľských subjektov, ale z hľadiska fungovania ako zdravotníckeho pracovníka - zdravotníckeho záchranára. Združujeme niekoľko tisíc členov, preto nemôžeme prihliadať na požiadavky rôznych jedincov alebo záujmových skupín, ale skôr na spoločenské záujmy a kontrolný mechanizmus, čo sa po vyčlenení automaticky stratí. V našej komore je 113 členov zdravotníckych záchranárov. Preto nie je fyzicky možné zabezpečiť normálny chod novej komory s takým malým počtom členov a popritom plnohodnotne zabezpečiť riadny výkon, spĺňať úlohy vyšších štátnych orgánov, disponovať adekvátnym technickým a personálnym vybavením bez toho, aby sa to neopieralo o nejaký ekonomicky silnejší subjekt, čo automaticky prináša stratu suverenity.

Budeme ďalej vzdelávať

Nezaznamenali sme jediný prípad, ktorý by poukázal na to, že tento zabehnutý a efektívny systém je potrebné zmeniť alebo upravovať. Vzdelávanie a hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, pracujúcich v záchrannej službe je odlišné ako u ostatných zdravotníkov. Podrobne ho upravuje vládne nariadenie vlády 366/2005. Lenže v záchrannej službe nepracuje len zdravotnícky záchranár, ale aj zdravotnícky asistent a sanitár, ktorých tiež združuje SK MTP. Ich vzdelávaniu a hodnoteniu vzdelávania venujeme rovnakú pozornosť ako vzdelávaniu každého zdravotníka v inom povolaní. Ešte raz na záver musím konštatovať – komora s vytvorením samostatnej komory zdravotníckych záchranárov nesúhlasí.

Sekcia: Názory Autor: Bc.Janka Strápková,prezidentka SK MTP
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 150