Zdravotnícke noviny

Názory

Odmietam, že šírim poplašné správy

19. február 2019 - Som si vedomá, že nie som volená, som menovaná ministrom.
Hlavní odborníci MZ SR sú nezávislí odborníci, ktorí sa riadia Štatútom hlavných a krajských odborníkov, v ktorom sa uvádza aj nasledovné: v spolupráci s ministerstvom sa podieľajú na vypracúvaní návrhov a na realizácii hlavných smerov rozvoja v príslušnom odbore, na preberaní záväzných aktov Európskej únie (EÚ) do legislatívy SR, na riešení a plnení úloh vyplývajúcich z odporúčaní WHO, Rady Európy a iných medzinárodných inštitúcií; na príprave právnych predpisov.
Čo som z toho realizovala?
 
Takmer na dennej báze som spolupracovala s odborom ošetrovateľstva (kým nebol zrušený). S bývalou aj terajšou ministerskou sestrou mám zhodný pohľad na vývoj a smerovanie ošetrovateľstva i na riešenie problémov. Pani ministerke som z vlastnej iniciatívy zaslala vyjadrenia, podnety i návrhy riešení k viacerým problémom v odbore. Opakovane aj k premenovaniu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru s upozornením, že podľa slovenských právnikov i zástupcov Európskej federácie sestier je to v rozpore s direktívou EÚ. Neupozornenie na skutočnosť by som považovala za neplnenie úloh vyplývajúcich zo štatútu. Som toho názoru, že k riešeniu problémov by viac ako politická vôľa prispel odborný prístup vrátane prizývania hlavného odborníka k rokovaniam, Uvítala by som uplatnenie oprávnenia na výkon kontrolnej činnosti zdravotníckych zariadení na základe písomného poverenia ministerstva.
 
Upozornila som na to, že direktívu EÚ Slovensko porušuje aj zvyšovaním kompetencií zdravotníckym asistentom, ktorí majú byť určení na výkon základnej ošetrovateľskej starostlivosti a nie na preberanie kompetencií sestier. Naozaj mi nejde o pacientov, ak nechcem pristúpiť na takúto „lacnú sestru“, ktorá nemá vzdelanie sestry? Takáto praktická sestra nahrádza nielen sestry, ale aj sestry špecialistky – napríklad inštrumentárky na operačnej sále. S takouto starostlivosťou sa nestotožním, aj keby som bola priamo vyhlásená za triedneho nepriateľa. Viaceré štúdie uvádzajú, že ak sa znižuje vzdelanie sestier, vzrastá úmrtnosť pacientov. Nepovažujem za adekvátne vyjadrenia na moju osobu, že  šírim poplašné správy. Vyjadrenie: „pacient je v ošetrovateľskom procese pre nedostatok sestier ohrozený“, nepovažujem za poplašné a stojím si za ním.
 
Máme veľký problém s nedostatočným zabezpečením polohovania, kŕmenia a hygieny pacientov, bez čoho nie je úspešný ani najnáročnejší operačný výkon V zahraničí na tieto činnosti netreba 4-ročné odborné vzdelanie, zdravotníckym asistentom tam stačí odborná príprava do jedného roka, tak to odporúča aj Európska federácia sestier. Ak je nedostatok týchto pracovníkov, tak namiesto jednej triedy otvorme tri. Prečo slovenskí politici túto cestu odmietajú? Alebo takýmto zmýšľaním ohrozujem pacientov?
 
Personálne normatívy
 
V Rakúsku sa sestra stará o päť – šesť pacientov, v Nórsku dokonca o troch. Má vari slovenská sestra kapacitu desiatich sestier, keď sa v mnohých prípadoch stará aj o tridsať pacientov? Ak nesúhlasím s personálnymi normatívmi, podľa ktorých by sestra mala na starosti ešte viac pacientov, idem proti pacientom? Ďalším destabilizujúcim faktorom sestier je finančné ohodnotenie – sestra dostáva napriek vyššej zodpovednosti len o niekoľko eur viac ako praktická sestra. To je snaha presvedčiť mladých ľudí, že sa im oplatí študovať za praktickú sestru. Lenže zároveň chýba snaha povedať im, že ich povolanie je v rozpore s direktívou EÚ, že nemajú možnosť kariérneho rastu, aj keby boli neviemakí šikovní. Mám s tým byť spokojná, len aby som bola konformná?
 
Mnohí vedúci zamestnanci nespĺňajú odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe, čo je v podstate podnet aj pre sestry, že ani ony nemusia dodržiavať legislatívu. To prináša riziko non lege artis práce sestier s vplyvom na bezpečnosť pacientov. Ak na to poukazujem, idem proti pacientom?
 
Je na čitateľoch, aby posúdili adekvátnosť vyjadrenia Asociácie nemocníc Slovenska, podľa ktorého rozprávam nezodpovedne a účelovo o tom, že pacienti sú v ošetrovateľskom procese ohrození pre nedostatok sestier, že údajne neprinášam nijaké riešenia, že jedným dychom odmietam praktické sestry a podporu ich vzdelávania a že mi na pacientoch nezáleží. 

Rozpor
 
Slovenský parlament by mal prijímať takú legislatívu, ktorá nie je v rozpore s legislatívou EÚ. Praktická sestra je v rozpore. Za dôvod na odstúpenie by som považovala neplnenie si úloh zo Štatútu hlavných a krajských odborníkov – teda aj neupozornenie na rozpor s legislatívou EÚ. Právnici a organizácie EÚ ma upozorňujú, že praktické sestry sú v rozpore s legislatívou EÚ. To, že sa zníži kvalita starostlivosti pri nahrádzaní regulovaného povolania sestra neregulovaným povolaním praktická sestra, počuli zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) nielen z mojich úst, ale aj z úst právnika.
 
Môže byť aj 75 nemocníc a 26 000 zamestnancov a tam 70 % sestier úplne konformných s tým, že praktické sestry sú správne riešenie. Ale ani tento počet pracovníkov, ani riaditelia, ani námestníčky, dokonca ani hlavný odborník, ani poslanci nerozhodujú o tom, akú odbornú prípravu má mať regulované povolanie, ku ktorému patrí aj sestra. Smernice EÚ prijal Európsky parlament, teda len on ich môže meniť. Ešte sú tu dve krajné možnosti. Požiadať EÚ o zmenu odbornej prípravy sestra alebo vykonať také kroky, aby sa nás uvedená direktíva netýkala. Prístupové dokumenty do EÚ nepodpisujú hlavní odborníci, ale vládni predstavitelia. Ak chceme, aby naši občania rešpektovali právne normy, tak by ich mali rešpektovať všetci. Omnoho lepšie by bolo,  ak by problematika ošetrovateľstva bola riešená aj za účasti hlavných odborníkov. Premenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru,  čo považujem za hrubý zásah do ošetrovateľstva,  išlo mimo mňa.
 
Vyjadrenie prezidenta ANS M. Petka na moju osobu („Vyvoláva poplašné správy smerom k rozdeleniu sestier na praktické sestry a sestry-bakalárky a magisterky“) považujem za maximálne neodborné, zavádzajúce a mätúce. Takéto delenie sestier neexistuje. Neexistuje preto, lebo povolanie praktická sestra nie je povolanie sestra, lebo nemá odbornú prípravu povolania sestra. Sestra má odbornú prípravu 4 600 hodín, praktická sestra 2 268 v dennej forme a externej 960 hodín s iným zameraním. 
 
Som si vedomá, že nie som volená, som menovaná ministrom, tak je to v Štatúte. Je na pani ministerke, ako sa rozhodne. Doterajšie neodborné zásahy do odboru ošetrovateľstvo už prinášajú svoje ovocie.
Sekcia: Názory Autor: PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, dipl. s., hlavná odborníčka MZ SR pre odbor ošetrovateľstvo
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 172