Zdravotnícke noviny

Názory

Od augusta 2012 sa naše očakávania nenapĺňajú

28. november 2016 - Slovenská komora fyzioterapeutov patrí k malým komorám, súčasne však má veľký počet členov v porovnaní s registrovanými.
Fyzioterapeutov preto vyhodnocujeme ako angažovaných v problémoch ich profesie. Žiaľ, od augusta 2012 do súčasnosti sa na ministerstve zdravotníctva neudiala žiadna aktivita, ktorá by očakávania fyzioterapeutov vykonávajúcich povolanie naplnila.

Nezmenený právny stav

Uvedomujeme si, že súčasné vedenie rezortu pracuje iba od apríla, no prevažná časť zamestnancov rezortu sa nezmenila, preto považujeme za správne hodnotiť prácu súčasného vedenia v tomto kontexte.

Opakovane sme žiadali ministra Tomáša Druckera o osobné stretnutie, do dnešného dňa však minister nereagoval. Radi by sme dohodli postup zlepšenia finančného hodnotenia fyzioterapeutov z verejných zdrojov. Možnosti vidíme nielen v prehodnotení rozdeľovania platieb poistného a hľadaní výdavkov, ktoré možno ušetriť pri uhrádzaní zdravotných výkonov.

Dôležité je odstránenie zbytočnej duplicity (alebo ešte vyššej početnosti) zdravotných výkonov a zdôrazňovania (a teda zaplatenia) prevencie pred liečbou chronických zdravotných ťažkostí.

Odstránenie duplicitných výkonov, uprednostňovanie vzdelaných fyzioterapeutov a rovnako fyzioterapeutov s dlhoročnou praxou pred niekoľkonásobne drahšími členmi zdravotníckeho tímu je cestou pre lepšie ohodnotenie fyzioterapeutov.

Priamym výsledkom by mala byť snaha poisťovní uzatvárať zmluvy s fyzioterapeutmi a snaha zamestnávateľov udržať si fyzioterapeutov. Zaplatiť kvalitnú fyzioterapeutickú liečbu je efektívnejšie a lacnejšie, ako preplácať drahé lieky proti bolesti či náročné operácie.

Tieto postoje sme zatiaľ osobne prezentovať ministrovi nemohli. Komora opakovane vznášala požiadavku uviesť do praxe ambulanciu fyzioterapeuta, a to formou zmeny výnosu o minimálnom materiálnom vybavení a personálnom zabezpečení.

Napriek sľubu vtedajšieho štátneho tajomníka Maria Miklošiho k zmene výnosu v prospech výkonu samostatnej praxe fyzioterapeuta nedošlo. Po výmene vedenia rezortu sme opäť požiadali o odstránenie tejto prekážky výkonu povolania.

Na pozvanie riaditeľa sekcie zdravia Borisa Bánovského prebehlo rokovanie, ktorého výsledkom bolo ubezpečenie, že súčasné vedenie je pripravené otázku riešiť, no zmenu výnosu pokladá za nepostačujúcu.

Právny stav je teda nezmenený. Komora však pociťuje určitú mieru nespravodlivosti zo strany ministerstva aj preto, že príloha č. 1 k zákonu 578/2004 o poskytovateľoch sa novelizuje pomerne často, špecializované ambulancie pribúdajú tak, ako si to žiada prax, no ambulancia fyzioterapeuta tam stále zaradená nebola.

Zdôrazňujeme, že ministerstvo o tomto probléme vie prinajmenšom od augusta 2012.

Očakávame zmenu zákona

V týchto súvislostiach komora fyzioterapeutov s prekvapením vzala na vedomie pripomienkové konanie o kompetenciách asistentov. Nedá sa nepýtať, podľa akých kritérií sa vypracúva legislatívny plán.

Za dobrú voľbu súčasného ministra považujeme zriadenie funkcie ministerskej sestry, ktorou sa stala Tatiana Hrindová. Rokovania s ňou sú konštruktívne, jej chápanie zdravotnej starostlivosti ako multidisciplinárnej spolupráce rovnocenných odborníkov, z ktorých každý pracuje samostatne a za prácu aj zodpovedá, komora skutočne oceňuje.

T. Hrindová vyzvala našu komoru na účasť na veľmi zaujímavom projekte, ktorý sa pod jej vedením pripravuje, a veríme, že dospeje k úspešnému záveru v dohľadnom čase.

Druhou úrovňou problémov je ukladanie povinností komorám zákonom 578/2004 o poskytovateľoch. Ide napríklad o povinnosť komory poskytnúť údaje z registra Národnému centru zdravotníckych informácií. Treba zdôrazniť, že komory na svoju činnosť nedostávajú zo štátneho rozpočtu žiadne peniaze.

Vyššie uvedená „jednoduchá“ povinnosť, stanovená zákonom pre komoru, znamenala kúpu softvéru, ktorého cena sa pohybuje v tisícoch eur, a platenie pravidelných mesačných poplatkov.

Náklady, vynaložené vo verejnom záujme, by malo ministerstvo zdravotníctva komorám nahradiť alebo poskytnúť im priamo softvér, kompatibilný s registrom NCZI.

Treba zdôrazniť aj to, že komora za poskytnutie údajov z registra nemá žiaden benefit a peniaze na softvér nie sú jediným nákladom, ide aj o čas a prácu riaditeľky kancelárie komory, ktorý opäť musí zaplatiť komora.

Komora už vyrástla z plienok, nemá veľké očakávania, ale ani nevzdáva prácu na zlepšení postavenia fyzioterapeutov. Zatiaľ spolupracujeme s ministerskou sestrou T. Hrindovou v porovnaní s minulosťou nadštandardne dobre.

Pevne veríme, že legislatívny plán umožní ministerstvu najneskôr v prvej polovici budúceho roka predložiť zmenu zákona a zaradiť medzi ambulancie aj tú našu.
Sekcia: Názory Autor: RNDr. Mgr. Csaba Csolti, MPH, MBA, prezident Slovenskej komory fyzioterapeutov
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 193