Zdravotnícke noviny

Názory

Nie je to medicínsky problém

3. august 2020 - Prax ukázala sa, že legálna dostupnosť potratovej tabletky neovplyvní skutočný počet potratov.
Každý lekár, rovnako ako každý iný občan, musí rešpektovať zákon. V súčasnosti u nás platí zákon, ktorý dovoľuje interrupcie, teda sa robia. Ak sa  zákon zmení, a prerušenie tehotnosti nebude dovolené, tak sa oficiálne robiť nebudú. Je to predovšetkým vec etiky, svetonázoru, filozofického náhľadu na život, nie medicínsky problém. V prípade, že by ste sa ma však ako lekára opýtali, aký význam bude mať zákaz interrupcií, tak z doterajších praktických poznatkov a skúsenosti z iných krajín musím upozorniť na všetky riziká tohto rozhodnutia. Zákroky sa budú robiť načierno, stúpne počet prípadov poškodení zdravia, celý proces sa vymkne medicínskej kontrole a štatistike, rozvinie sa viac potratová turistika, prekvitať bude čierny obchod s potratovými preparátmi so všetkými jeho rizikami, a bez medicínskej kontroly.

Pokiaľ zákon dovoľuje vykonať interrupciu, povinnosťou lekára, rovnako ako pri každom inom medicínskom postupe, je vykonať ju lege artis, teda v súlade so súčasnými poznatkami medicíny a vedy. Pri výkone umelého prerušenia tehotnosti do 12. týždňa tehotnosti však musíme postupovať podľa vyhlášky, ktorá upravuje výkon tohto zákroku a umožňuje jedine chirurgický spôsob ukončenia. Pacientke nemôžeme dať potratovú tabletku, lebo vyhláška jej použitie nepopisuje a hovorí len o chirurgickom výkone.

Pritom 22 štátov EÚ povoľuje výkon interrupcií touto tabletkou. Vo vyspelých európskych štátoch sa štandardne používa už od začiatku 21. storočia. Za túto dobu, temer 20 rokov jej použitia, existuje množstvo dôkazov o tom, že riziká jej použitia sú menšie ako chirurgický výkon. Použitie potratových tabliet v podstate simuluje proces prirodzeného potratu, ktorý v tomto štádiu tehotnosti nie je žiadnou zvláštnosťou. Vo viac ako 90 % prípadov dochádza v priebehu niekoľkých dní k spontánnemu potratu a pacientka je bez ďalších komplikácií. Výkon potratu je technicky jednoduchší  a podstatne lacnejší ako pri chirurgickom výkone a predstavuje pre pacientku nepomerne menšie riziká.

Pokiaľ by sa zmenila vyhláška MZSR a umožnilo by sa požitie farmakologickej formy potratu, neznamenalo by to žiadny dramatický vzostup počtu interrupcií. Hovoria o tom všetky štatistiky z krajín, ktoré tento krok urobili už pred mnohými rokmi. Interrupcia nie je pre ženu po fyzickej, ani psychickej stránke ľahostajný výkon a je jasné, že ak sa pre ňu rozhodla, určite to veľmi podrobne zvážila nezávisle na tom, či ide o chirurgický alebo farmakologický spôsob. Samozrejme, ak má možnosť obstarať si tabletku, hoci na čiernom trhu, pokúsi sa o to. Aj pracoviská v blízkom zahraničí ponúkajú takýto spôsob prerušenia tehotnosti za porovnateľnú cenu ako u nás stojí chirurgický výkon, čo je príčinou rozvoja potratovej turistiky. To sú všetko súvislosti, ktoré so sebou prinášajú riziká výskytu rôznych nežiaducich javov, a to nielen medicínskych.

Prax ukázala sa, že legálna dostupnosť potratovej tabletky neovplyvní skutočný počet potratov, ovplyvnené sú len výsledné štatistické údaje. Cesta k reálnemu zníženiu počtu interrupcií vedie jedine dôslednou praktickou realizáciou opatrení súvisiacich s programom reprodukčného zdravia, tak ako ho definujú medzinárodné odborné inštitúcie. 
 
 
 
Sekcia: Názory Autor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0