Zdravotnícke noviny

Názory

Naozaj stačí vo všeobecnej ambulancii praktická sestra?

10. júl 2019 - Všetky prevyšujúce činnosti nad rámec kompetencie praktickej sestry musí v ambulancii zabezpečiť lekár.
Od 1. 6. 2019 je účinná zmena zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá pre všeobecné ambulancie pre dospelých, ako aj pediatrické ambulancie, priniesla úľavu v požiadavkách na personálne obsadenie ambulancie. Po novom postačuje, ak ambulancia zamestná praktickú sestru.
Do 31. 5. 2019 musela byť v pediatrickej ambulancii okrem pediatra zamestnaná aj sestra. U všeobecných ambulancií pre dospelých prichádzalo do úvahy, že poskytovateľ nahradil sestru praktickou sestrou, i keď táto možnosť bola vzhľadom na nešťastný spôsob formulácie v zákone nie úplne jasná a je otázne, koľko ambulancií túto možnosť využilo.
 
Zákon prešiel zmenou a bola prijatá nová formulácia § 8 ods. 2, ktorá je účinná od 1. 6. 2019:
 
„Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár (ďalej len „všeobecný lekár“) a poskytovateľom určená 
a) sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou alebo
b) praktická sestra.“
 
Slovo „alebo“ na konci písmena a) značí, že možnosti uvedené v písmene a) a v písmene b) sú vo vzťahu alternatívy. Rozhodnutie, či sa v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých/deti a dorast bude zdravotná starostlivosť poskytovať prostredníctvom sestry alebo prostredníctvom praktickej sestry, je ponechané na samotného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 
Všímavým poskytovateľom však neušlo, že Výnos MZ SR č. 44/2008 (o minimálnom personálnom, priestorovom a technickom vybavení) ostal nezmenený a stále požaduje, aby 
· v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých bola okrem lekára zamestnaná na plný úväzok aj sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva a
· v pediatrickej ambulancii bola okrem lekára na plný úväzok zamestnaná sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii.
 
Je zrejmé, že od 1. 6. 2019 výnos MZ SR č. 44/2008 Z. z. nie je v súlade so zákonom  č. 576/2004 Z. z. Ideálne by bolo, aby MZ SR čím skôr tento nesúlad vyriešilo a výnos v intenciách zákona o zdravotnej starostlivosti upravilo.
 
Myslíme si, že dovtedy, vzhľadom na vyššiu právnu silu zákona, môžu všeobecné ambulancie postupovať na základe jeho znenia, teda že od 1. 6. 2019 môžu v ambulancii zamestnať sestru alebo praktickú sestru.
 
 
Prekročenie kompetencií 
 
Pozor – možnosť nahradenia sestry v ambulancii praktickou sestrou však neznamená, že praktická sestra môže na seba prevziať celú odbornú agendu sestry. Praktická sestra môže vykonávať len také odborné činnosti, na ktoré má kompetenciu. Rozsah jej kompetencie môžeme vyčítať z vyhlášky MZ SR č. 321/2005 Z. z. – presnejšie v § 4b (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/321/20180601). V tomto ustanovení sa síce hovorí o rozsahu praxe zdravotníckeho asistenta, je to však predchádzajúce označenie praktickej sestry (ktoré vo vyhláške nebolo opravené). Akékoľvek ďalšie odborné činnosti, ktoré by boli nad rámec rozsahu praxe vymedzenej v § 4b, by mohli predstavovať neprípustný exces spojený s právnym rizikom pre praktickú sestru, ale aj pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 
Rada pre poskytovateľa 
 
Presne vymedzte, aké činnosti má praktická sestra vykonávať. Summa summarum: poskytovatelia všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast, môžu v ambulancii namiesto sestry zamestnať praktickú sestru. Odporúčame však, aby si poskytovateľ presne vymedzil (napr. v rámci pracovnej náplne pracovnej zmluvy), aké činnosti má praktická sestra vykonávať a za čo zodpovedá.

Všetky prevyšujúce činnosti nad rámec kompetencie praktickej sestry musí v ambulancii zabezpečiť lekár. Takto sa môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyhnúť riziku porušenia povinnosti postupovať lege artis či rizikám viacerých deliktov uvedených v § 79 zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, za ktoré je samosprávny kraj oprávnený uložiť pokuty až do výšky 16 596 eur.
 
 
Sekcia: Názory Autor: Ivan Humeník, h&h PARTNERS advokátska kancelária
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 167