Zdravotnícke noviny

Názory

Na prvé miesto treba vrátiť záujem pacienta

8. november 2016 - Niekoľkí kolegovia sa ma pýtali, či som spokojný so znovuzvolením do funkcie prezidenta lekárskej komory.
Nie je však dôležité, či som spokojný ja. Verím, že sú spokojní predovšetkým členovia komory. Ale nielen s mojím zvolením, ale predovšetkým s voľbou všetkých orgánov komory.

Som presvedčený, že voľba na základe nového volebného poriadku sa prejaví vo vyššej kvalite práce. Samozrejme, že ma dôvera členov komory teší a ďakujem za ňu.

Chápem ju predovšetkým ako hodnotenie mojej práce v minulom funkčnom období. Je to pre mňa, ale verím, že rovnako i pre všetky novokonštituované orgány, aj záväzok do budúcnosti.

Zvrátiť absurdný stav

Moje ciele na čele komory v ďalšom období sú zhodné s cieľmi komory, pretože ako prezident som viazaný rozhodnutiami orgánov komory a teda budem funkciu, tak ako doteraz, dôsledne vykonávať v súlade s rozhodnutiami snemu, rady a prezídia komory.

Samozrejme, výkon funkcie prezidenta chápem aj ako povinnosť byť „motorom“ komory, iniciátorom jej aktivít, predkladať návrhy k napĺňaniu jej úloh a cieľov. Volebný snem komory, okrem voľby nových orgánov komory, schválil aj niekoľko dôležitých materiálov a prijal pre budúce smerovanie činnosti komory niekoľko významných uznesení.

Snem predovšetkým prijal zásadné stanovisko k najdôležitejšej funkcii komory, ktorá je jej daná zákonom, a to k výkonu regulácie prístupu k výkonu lekárskeho povolania.

Na túto tému sa už hovorilo veľa. Zjednodušene možno povedať, že je načase konečne zvrátiť legislatívne absurdný stav rozdielneho právneho postavenia lekárov v otázke prístupu k výkonu povolania.

Vzťah lekára ku komore a podriadenie sa zákonným úlohám a kompetenciám komory musí byť pre každého lekára rovnaké. Aj v súčasnosti mediálne pertraktované aktivity Yassube Ghaziho nám dávajú jasný signál, že je potrebné do vzťahov lekár – pacient, ale aj do vzťahu lekára ku komore, ktorá je jeho registrujúcim orgánom, vniesť poriadok.

Jednota prelomí dominanciu

Komora bola a je pre drvivú väčšinu lekárov oporou a pomocníkom pri výkone ich neľahkého povolania, ale zákonnou úlohou komory musí byť aj dohľad na odbornosťou každého lekára a etikou výkonu povolania.

To nie je v záujme komory, ale je to v bytostnom záujme pacientov. Kto iný ako kolegovia lekári môžu dostatočne kvalifikovane posúdiť, či lekár robí svoju prácu odborne a či pri svojej práci dodržiava etické princípy výkonu povolania.

Práve odbornosť a etika sú najčastejšími témami sťažností na lekárov. Dlhodobo upozorňujeme na skutočnosť, že komora, ktorej bola zákonom zverená registrácia lekárov, nemá kompetencie dohľadu na úrovni vyspelých európskych krajín.

Snem komory prijal Stratégiu komory do roku 2020. Nejde o nič iné ako materiál, ktorý hovorí o tom, aké zmeny by v zdravotníctve mali nastať v časovom horizonte do roku 2020. Ide o rozsiahly materiál, ktorý nie je možné predstaviť na tomto krátkom priestore a mohol by byť obsahom samostatného príspevku.

Snem sa tiež venoval problematike zjednotenia lekárskeho stavu. Zjednotenia, ktoré bude na prospech nielen samotným lekárom, ale predovšetkým na prospech pacientom.

Delegáti snemu vo svojich vystúpeniach opakovane poukazovali na potrebu jednotného postupu lekárov voči orgánom štátu, predovšetkým pri presadzovaní legislatívnych návrhov ako základnej podmienke systémových zmien a podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale tiež na potrebu jednoty pri rokovaniach o podmienkach zmlúv so zdravotnými poisťovňami.

Iba jednota lekárskeho stavu môže prelomiť dominanciu zdravotných poisťovní a na prvé miesto záujmov v zdravotníctve vrátiť záujem a potreby pacienta.

Samozrejme, mohol by som ešte dlho hovoriť o čiastkových cieľoch, o ktorých sa na sneme hovorilo – Lekárska služba prvej pomoci, poplatky, katalóg zdravotných výkonov, DRG, vzťah lekár – pacient a veľa ďalších.

Aktívne sme sa podieľali na príprave programového vyhlásenia vlády v časti zdravotníctvo a verím, že sa nám podarí už tam zakotvené priority presadiť aj do života. Jednou z prvých takýchto spoločných aktivít by mohla byť konštrukcia novej Lekárskej služby prvej pomoci aj s novým názvom Ambulantná pohotovostná služba.

Komora pripravila návrh, o ktorom v súčasnosti veľmi intenzívne na ministerstve zdravotníctva diskutujeme a sme možno už len povestný krôčik pred záverečnou dohodou. Posledné rokovania SLK a zástupcov ministerstva zdravotníctva na čele s ministrom sa ukazujú veľmi nádejné.

K spokojnosti nielen nás, lekárov, ale i všetkých ďalších účastníkov tejto zdravotnej starostlivosti. Presne toto je cesta, ktorou chce Slovenská lekárska komora ísť ďalej.
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Marian Kollár, prezident SLK
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 236