Zdravotnícke noviny

Názory

Kľúčové problematiky a výzvy

13. február 2019 - V najbližších rokoch bude naším zámerom zvýšiť zdravotné povedomie verejnosti o infekčných ochoreniach, užívaní antibiotík, znížiť incidenciu nozokomiálnych nákaz a zlepšiť Národný imunizačný program SR. 
Výskyt epidémií osýpok v Európe vrátane Slovenska a miera zaočkovanosti pri vybratých druhoch povinného očkovania v SR potvrdila opodstatnenosť realizácie Imunologického prehľadu. Laboratórnymi vyšetreniami vzoriek krvi zistíme hladinu protilátok u občanov SR proti vybraným prenosným ochoreniam – osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C. Do zisťovania sa zapojilo celkovo 320 všeobecných lekárov, ktorí odobrali vzorku krvi od 4 232 detí a dospelých. Závery a zistenia budú známe začiatkom roka 2019. Následne bude možné prehodnotiť, v prípade potreby upraviť alebo zmeniť stratégiu očkovania na Slovensku.

Počas roka 2018 sme riešili viaceré epidémie osýpok. Zaznamenali sme 526 prípadov osýpok, ktoré sa sústredili najmä na východnom Slovensku. Epidemický výskyt vo všetkých ohniskách nákazy pochádzal z importovaných prípadov chorých (Rakúsko, Veľká Británia). Osýpky sú jedným z najzávažnejších a najnákazlivejších vírusových ochorení detského veku a pri znižovaní hranice zaočkovanosti pod 95 % nie je možné vylúčiť ďalšie epidémie osýpok aj v roku 2019. Tento rok bol aj v znamení nového zákona o radiačnej ochrane, ktorý komplexne zastrešuje túto problematiku.

Aj počas roka 2018 odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva realizovali kontroly zariadení spoločného stravovania. Vykonali sme 27 098 kontrol v 15 161 kontrolovaných prevádzkach. Nedostatky boli v prevádzkovej hygiene, v skladovaní potravín, v systéme HACCP/ SVP a v manipulácii s potravinami. Naším cieľom je nielen kontrolovať zariadenia, dodávané potraviny a pripravované pokrmy, ale prevádzkovateľov zariadení aj usmerniť z hľadiska dodržiavania hygienických požiadaviek, čím chránime zdravie občanov a predchádzame možnému vzniku ochorení. Vláda SR schválila Národný akčný plán kontroly infekčných ochorení v SR, ktorého gestorom je ÚVZ SR. Ide o globálny rámec na predchádzanie šíreniu infekčných ochorení.

V najbližších rokoch bude naším zámerom zvýšiť zdravotné povedomie verejnosti o infekčných ochoreniach, užívaní antibiotík, znížiť incidenciu nozokomiálnych nákaz a zlepšiť Národný imunizačný program SR. V najbližšom období nás čaká aj dobudovanie Špecializovaného laboratória so stupňom biologickej bezpečnosti III na ÚVZ SR, v záujme rozšírenia spektra laboratórnej diagnostiky, z dôvodov cestovania obyvateľstva, postupného otepľovania ako aj aktuálnych zdravotných hrozieb.

V nadchádzajúcich rokoch budeme realizovať dva národné projekty „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“ a „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“, ktoré sú zamerané na elektronizáciu našich činností vo vzťahu k podnikateľom a občanom. Údaje napríklad o stave kúpalísk, detských ihrísk, výsledkoch kontrol zariadení spoločného stravovania budú zverejňované priebežne elektronicky. Získané dáta budeme môcť lepšie využiť aj pri preventívnych opatreniach.

 
Sekcia: Názory Autor: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik SR
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 118