Zdravotnícke noviny

Názory

​Je znepokojujúce, že narástla rezistencia aj na antibiotiká poslednej línie

21. november 2018 - Vzostup výskytu baktérií rezistentných na pôvodne účinné antibiotiká je globálnou hrozbou. 
Štúdia ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) odhadovala záťaž piatich typov infekcií spôsobených baktériami rezistentnými na antibiotiká, ktoré spôsobujú znepokojenie z hľadiska verejného zdravia v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore (EU/EEA).

Antibiotická politika

Je mimoriadne znepokojujúce, že narástla rezistencia aj na antibiotiká poslednej línie karbapenémy a kolistín. Autori v uvedenej štúdii odhadujú, že 33 000 ľudí1 každoročne umrie z dôvodu infekcií baktériami rezistentnými na antibiotiká.

Určenie spektra citlivosti, stanovenie rezistencie, riešenie optimálnej stratégie a taktiky liečby infekcií musia jednoznačne smerovať k vytvoreniu jednotnej metodiky – antibiotickej politiky. Antibiotická politika vzhľadom na ekonomický a terapeutický význam tejto skupiny liečiv je základným stavebným prvkom liekovej politiky. Hlavným zmyslom opatrení v oblasti používania antibiotík je spomaliť nárast rezistencie a udržať čo najdlhšiu účinnosť používaných antibiotík. Celosvetový vzostup výskytu baktérií rezistentných na pôvodne účinné antibiotiká je globálnou hrozbou, ktorá znižuje kvalitu života celej ľudskej populácie.

Antibiotická politika je predmetom vedecko-výskumných projektov na Katedre organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

Analýzy a edukácia sú cesta

Rezistencia na antibiotiká je závažným globálnym problémom v rámci zdravotníckych systémov a je potrebná medzinárodná spolupráca, ktorá pomôže reagovať na uvedenú hrozbu vzniku rezistencie. Vývoj, implementácia a evaluácia postupov v tejto oblasti vyžadujú informácie o používaní antibiotík. Údaje o spotrebe antibiotík v rámci Slovenskej republiky boli analyzované v Európskom projekte týkajúcom sa dohľadu nad spotrebou antibiotík (projekt ESAC), ktorý predstavoval medzinárodnú sieť systémov s cieľom zozbierania porovnateľných a validných údajov v rámci Európy. Následne tento projekt prebrala European Centre for Disease Prevention and Control.

Nadmerné používanie antibiotík vyžaduje v antibiotickej politike také opatrenia, ktoré nielen v komunite, ale aj v odbornej verejnosti zmenia postoje k používaniu antibiotík. Skúsenosti z celého radu krajín napovedajú, že cielené analýzy a edukácia odbornej, ako aj laickej verejnosti sú cestou, ktorá môže a prinesie zmeny postojov k používaniu antibiotík v tom najširšom zmysle slova.
 
Zdroj: 1. ECDC. 2018. 33 000 people die every year due to infections with antibiotic-resistant bacteria. Dostupné na: https://ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-bacteria.
Sekcia: Názory Autor: ​ Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc. (HTA), Farmaceutická fakulta UK BA
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 156