Zdravotnícke noviny

Názory

Hodnotenie kvality nemocníc je nezmysel

18. máj 2017 - Poisťovne znova hodnotili kvalitu nemocníc
Rozdelili ich na fakultné, všeobecné, špecializované a ostatné. Údaje potrebné pre hodnotenie kvality a efektívnosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytujú poisťovne aj hodnotiacim inštitúciám. Poisťovňa vlastne poskytuje údaje o svojom zmluvnom partnerovi tretej osobe.

Subjektívne hodnotenie pacientov

Kvalita zdravotníckych zariadení nie je hodnotená komplexne, ale iba na základe údajov, ktoré vyberá poisťovňa. Indikátory kvality ani náznakom nezohľadňujú rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc a ústavov prichádzajú (zdravotný stav pri vstupe, vek pacienta alebo spôsob života pacienta), a preto bez tzv. rizikového váženia – zohľadnenia stavu pacienta pri vstupe majú údaje nízku výpovednú hodnotu. Preto porovnávanie nemocníc ako celku nemá príliš veľký zmysel.

Rebríčky boli zostavené na základe subjektívnej spokojnosti pacientov s hotelovými službami ako ubytovanie, stravovanie alebo upratovanie, teda spokojnosť alebo nespokojnosť s nezdravotníckymi činnosťami. Oproti tomu spokojnosť pacienta s informáciou lekára o liečebnom postupe alebo doplnenie informovanosti pacienta sestrou, spočívajúce v patričnej informácii o postupe ošetrovateľskej starostlivosti, povzbudenie príbuzných a zanietenie pacienta k spolupráci pri liečbe sú dôležitými ukazovateľmi.

Do tejto kategórie patrí aj spokojnosť so správaním lekárov a sestier. Hodnotenie hospodárskych ukazovateľov a zabezpečenie finančného zdravia sú závislé zo strany všeobecných nemocníc iba ak tak od strany nákladov, pretože strana výnosov je deformovaná diskrimináciou v tvorbe cien výkonov a limitovaním objemu služieb.

Preto ukazovatele ako dlh po lehote splatnosti, hospodársky výsledok po zdanení, odpisy dlhodobého majetku, krátkodobé alebo dlhodobé záväzky či bankové úvery nemajú príliš veľkú výpovednú hodnotu pri vyššie spomenutej cenovej diskriminácii a obmedzovaní rozsahu výkonov, ktorým by mali poisťovne limitovať poistencov podľa rozsahu zmluvy o poistení a neexistujúcom pripoistení.

Schopnosť generovať vlastné zdroje, ale najmä finančná pomoc, ktorú časť nemocníc dostala viackrát a iné nemocnice ju nedostali, sú vážnymi ukazovateľmi z pohľadu politického zasahovania do systému a sú jednou z vážnych príčin prepadu v hodnotení úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa Euro Health Consumer Index.

Rebríčky môžu mať zmysel, ak...

K parametrom transparentnosti a k hodnoteniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti patria dekubity, nozokomiálne nákazy, ukazovatele úmrtnosti na oddelení po preklade z JIS, reoperácie, rehospitalizácie pacientov do 30 dní, ukazovatele úmrtnosti pacientov po operačných výkonoch alebo pokuty ÚDZS po pochybeniach v pomere k celkovému počtu liečených pacientov.

K ukazovateľom kvality zdravotnej starostlivosti patria aj ukončené hospitalizácie, OHV, priemerná dĺžka hospitalizácie, točivosť pacientov na jednom lôžku za určité časové obdobie, preklady z iných nemocníc, percento pacientov z iných okresov alebo počet odoslaných pacientov do iných nemocníc. Často hodnotený ukazovateľ o čakacích lehotách je z pohľadu poskytovateľov nezmyslom, pretože čakacie lehoty sú ukazovateľom kvality činnosti poisťovne.

Uvedené ukazovatele kvality nemajú z hľadiska hodnotenia nemocničnej starostlivosti žiadnu výpovednú hodnotu, pretože nemocnice majú rôznorodú štruktúru oddelení, pomocných vyšetrovacích a liečebných zložiek a ambulancií. Rôzne odborné činnosti nie sú nemocniciam vyvážene hradené, štruktúra nemocníc bola rôznymi, často politickými vplyvmi cestou manažmentu menená a nemocnica ako poskytovateľ komplexných služieb je povinná zabezpečovať nepretržitú lôžkovú i ambulantnú starostlivosť, ktorá je prevažne akútna, finančne náročná, a teda nemocnica si nemôže vyberať, ktorú činnosť bude a ktorú činnosť nebude vykonávať.

Ak majú mať rebríčky zmysel, musia byť splnené minimálne dve podmienky – hodnotenie kvality nemocničnej starostlivosti musí vyhodnocovať nezávislá inštitúcia, ktorá musí mať k dispozícii kompletné štatistické údaje, presné normy z pohľadu ochrany zdravia, diagnostické a liečebné postupy a hodnotiť a porovnávať musí kvalitu lôžkových oddelení, ale nie nemocníc.
 
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Peter Ottinger
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 83