Zdravotnícke noviny

Názory

Delegované vyšetrenia len na základe pravidiel stanovených ministerstvom zdravotníctva

3. september 2020 - Ak nie sú lekári oboznámení s podmienkami delegovaných vyšetrení alebo ich nedodržujú, ohrozujú samých seba. 
Pacienti žiadajú o laboratórne vyšetrenie, ktoré všeobecný lekár nepotrebuje

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný postupovať správne pri zdravotnej starostlivosti, ktorú má v kompetencii. Ak lekár potrebuje na diagnostiku pacienta laboratórne vyšetrenie, odoberie vzorky a zašle ich do príslušného laboratória. Všeobecní lekári pre dospelých, ale aj pediatri sa však stretávajú so situáciou, keď ich pacient alebo lekár špecialista žiadajú o vykonanie odberu a zabezpečenia laboratórneho posúdenia pre potreby následného vyšetrenia pacienta u špecialistu. Všeobecný lekár si zákonite môže položiť otázku, či takýto odber a žiadosť o laboratórne vyšetrenie musí realizovať – veď on takéto výsledky nepotrebuje. 
 
Môže alebo musí všeobecný lekár odber realizovať?
 
Zdravotná starostlivosť sa realizuje v potrebnej kooperácii medzi jednotlivými ambulanciami, ktoré v závislosti od ochorenia poskytujú pacientovi potrebnú starostlivosť. Každý z poskytovateľov však právne zodpovedá len za tú časť procesu, ktorá v rámci jeho špecializácie spadá do jeho kompetencie. Ak by ambulancia urobila odbery a vyžiadala ich laboratórne vyšetrenie, pričom tieto výsledky nepotrebuje na realizáciu diagnostiky, ktorá spadá do jej odbornej kompetencie, mohla by sa vystaviť napríklad riziku, že by bol takýto postup revíznym lekárom poisťovne vyhodnotený ako neopodstatnený. Ambulancia by takto mohla prísť o cenu výkonu a nedá sa vylúčiť ani to, že by musela uhradiť aj náklady samotného laboratórneho vyšetrenia.
 
Predpisy však pamätajú na situáciu, keď špecialista, ktorého pacient navštevuje, potrebuje mať pri nasledujúcej návšteve pacienta k dispozícii jeho aktuálne výsledky. S cieľom toho, aby sa nezdržiavalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr. aby pacient nemusel chodiť opakovane), máme v rámci pravidiel poskytovania zdravotnej starostlivosti prítomný inštitút tzv. delegácie indikovaných vyšetrení. Na jednej strane nejde o žiadnu novinku, no na druhej strane máme praktickú skúsenosť s tým, že niektorí špecialisti, ako aj všeobecní lekári postupujú v rozpore s podmienkami usmernenia a zbytočne si privodzujú nespokojnosť pacientov, sťažnosti alebo pozitívne nálezy revíznych lekárov.

Nie je to len tak – delegovanie vyšetrenia musí spĺňať podmienky usmernenia MZ SR
 
Postup pri objednávaní, vykonávaní a kontrole laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení upravuje odborné usmernenie MZ SR č. 02032/2014-SZ, dostupné aj online na stránke ministerstva zdravotníctva. Okrem zavedenia všeobecných kritérií, ktoré musí indikujúci lekár splniť s cieľom zadania laboratórneho vyšetrenia (povinný obsah žiadanky), usmernenie hovorí aj to, že pokiaľ indikujúci lekár ním indikované výkony nevykoná sám, môže ich delegovať na lekára so špecializáciou všeobecného lekárstva (pozor, len na túto špecializáciu, teda napr. špecialista nemôže delegovať výkony na iného špecialistu). Delegovanie je možné len za predpokladu, že (čl. III ods. 4 usmernenia):
  • medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí spolupracujú pri diagnostike a liečbe pacienta, existuje časová dostupnosť viac ako 60 minút (ak by medzi ambulanciou špecialistu a ambulanciou všeobecného lekára pacienta bola časová vzdialenosť menej ako 60 minút, tak delegovanie výkonu zo strany špecialistu na všeobecného lekára nie je možné),
  • hrozí riziko z premeškania pri vykonaní efektívnej diagnostiky a liečby pacienta, 
  • pacient je imobilný alebo má sťaženú mobilitu alebo 
  • pacient má súbežne absolvovať viaceré vyšetrenia v rovnakom čase a u jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 
Súdiac podľa spôsobu formulovania vyššie uvedených kritérií sa možno domnievať, že špecialista môže na všeobecného lekára delegovať zabezpečenie indikovaných vyšetrení, pokiaľ je splnené hoci len jedno z týchto kritérií.

Usmernenie upravuje konkrétne kroky špecialistu, ako aj všeobecného lekára
 
Aby mohol všeobecný lekár zabezpečiť realizáciu indikovaného vyšetrenia (napr. odber a následnú žiadosť o vyšetrenie do laboratória), musí špecialista splniť tieto podmienky:
  • · musí overiť, že je splnené aspoň jedno kritérium na delegovanie vyšetrenia (pozri odsek vyššie),
  • · špecialista musí sám vyplniť žiadanku o vyšetrenie, a to v rozsahu, ako to upravuje čl. III ods. 1 odborného usmernenia,
  • · špecialista musí pripraviť aj lekársku správu, v ktorej určí druh, rozsah a lehotu uskutočnenia delegovaných vyšetrení,
  • · špecialista musí uviesť kontakt na svoju osobu (telefonický, elektronický),
  • · vyplnenú žiadanku, lekársku správu a svoje kontaktné údaje musí špecialista doručiť všeobecnému lekárovi (napríklad aj prostredníctvom samotného pacienta).
 
Pokiaľ špecialista nezabezpečil všeobecnému lekárovi vyššie vymenované podklady, všeobecný lekár de facto nemusí vykonať delegované vyšetrenia. Za splnenie podmienok nie je možné považovať to, ak by špecialista po pacientovi „odkázal“, že potrebuje zabezpečiť odber a vyšetrenie krvi. Úlohou ako ani povinnosťou všeobecného lekára nie je suplovať splnenie povinností, ktoré odborné usmernenie ukladá indikujúcemu lekárovi (špecialistovi).
 
Až vtedy, ako boli všeobecnému lekárovi doručené všetky správne pripravené podklady, by mal všeobecný lekár vykonať delegované výkony – ale pozor, iba v rozsahu uvedenom v správe a na žiadanke. Všeobecný lekár (cit. čl. III ods. 7) žiadanku potvrdí svojou pečiatkou, podpíše a viditeľne označí slovami „vykonávajúci lekár – doručiť výsledok“ a následne odobraté vzorky so žiadankou odošle do laboratória. Všeobecný lekár je zodpovedný za zber a zaslanie výsledkov delegovaných vyšetrení indikujúcemu lekárovi. 

Chceme predchádzať sťažnostiam pacientov? Poučme ich, ako delegované vyšetrenia fungujú

V prípade, ak nie sú lekári oboznámení s podmienkami delegovaných vyšetrení alebo ich nedodržujú, ohrozujú samých seba. Asi netreba opisovať, ako môže frustrovaný pacient sťažiť život ambulancii. A priznajme si, ak je pacient frustrovaný v dôsledku toho, že špecialista alebo všeobecný lekár nepostupujú v súlade s prijatými pravidlami, tak sa mu ani nie je čo čudovať. Ak sa ambulancie chcú vyhnúť sťažnostiam pacientov, mali by v prípade delegovaných vyšetrení (či pri ich zadávaní, alebo ich vykonávaní) postupovať na základe podmienok upravených v odbornom usmernení. Ak ste všeobecný lekár, je taktiež dobré pripraviť sa na to, ako odkomunikovať pacientovi to, že nemôžete vykonať odbery, pokiaľ špecialista nevyplnil žiadanku a nezaslal s tým súvisiacu lekársku správu. 
 
Sekcia: Názory Autor: JUDr. Ivan Humeník, PhD., h&h PARTNERS advokátska kancelária
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 0