Zdravotnícke noviny

Názory

„Čo je pohotovosť?“

24. júl 2018 - Podľa zákona 578/2004 Z. z., § 79 je každý poskytovateľ povinný poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť a ak ide o nemocnicu, bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby
Rovnaký zákon v § 80 ukladá každému zdravotníckemu pracovníkovi povinnosť poskytnúť bez meškania prvú pomoc každej osobe a sústavne sa vzdelávať. To sú, samozrejme, nespochybniteľné skutočnosti.

Zákon 578/2004 Z. z., žiaľ, obsahuje z môjho pohľadu aj nezmysly, ako napríklad § 5 odsek 2: „Minimálna sieť sa nevzťahuje na poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulancie záchrannej zdravotnej služby, poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, a poskytovateľov, ktorí poskytujú lekárenskú starostlivosť.“ Podobne v tom istom zákone § 14 o výberovom konaní na ambulanciu ZZS, resp. § 14a o výberovom konaní na ambulantnú pohotovostnú službu. Organizovať výberové konanie na APS (LSPP) alebo na ZZS, ktoré zabezpečujú zdravotnú bezpečnosť občana, nemožno nazvať inak ako nezmyslom.

Zákon 576/2004 Z. z. v § 2 definuje LSPP ako ambulantnú pohotovostnú službu, ktorou je zabezpečená nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast a špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti. Poskytovateľ – všeobecný lekár – je povinný poskytovať LSPP podľa rozpisu samosprávneho kraja, zároveň v súlade so smernicou EÚ o pracovnom čase je dôležité dodržať právo na odpočinok slúžiaceho lekára. Aj keď APS alebo LSPP nie je zabezpečením neodkladnej starostlivosti, má preklenúť nepretržitú dostupnosť medzi pracovnými zmenami obvodných lekárov a dodržať smernicu EÚ možno aj tak, že ambulanciu službukonajúceho lekára, ktorý si prirodzene po službe potrebuje oddýchnuť, zastúpi lekár v susednom obvode.

Je to také ľahké... 

Urgentný príjem – nonstop dostupný s internou a chirurgickou ambulanciou, so sono, s rtg a CT diagnostikou, s laboratórnou CITO diagnostikou (inú ani nemocnica nepotrebuje) a s observačnými lôžkami, je určený pre pacientov s vážnym stavom privezených väčšinou záchrankou vo vážnom ohrození zdravia, ktorým zabezpečuje okamžitú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Všeobecná nemocnica teda zabezpečuje 24-hodinovú pohotovosť, a to pre potreby napríklad okresu v základných odboroch alebo v pôsobnosti kraja v podstatne širšom rozsahu. Na pohotovosti majú vykonávať služby hlavne zamestnanci všeobecných nemocníc, ale vykonávať pohotovosť podľa zákona 578/2004 Z. z., § 79 alebo § 80 majú všetci lekári, lekárnici, sestry, záchranári – poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pôsobiaci v zmluvnom vzťahu v rozsahu verejného zdravotného poistenia, a to najmä z dôvodu sústavného vzdelávania a udržiavania si odborných zručností pri ošetrovaní urgentných stavov. Teda paragraf o pohotovostných službách v znení reálneho zdravotníckeho zákona by mal znieť približne takto: 
  • 1. Ambulantná pohotovosť je zabezpečovaná v odboroch všeobecné lekárstvo (LSPP pre deti, dorast a dospelých), špecializovaná stomatologická pohotovosť a lekárenská starostlivosť.
  • 2. Urgentný príjem všeobecnej nemocnice v minimálnej sieti povinne zabezpečuje sústavne dostupnú ambulantnú internú a chirurgickú pohotovostnú službu, pracovisko zobrazovacej diagnostiky vrátane CT, CITO hematologickú a biochemickú diagnostiku, minimálne 3+1 observačné lôžka na 100 000 obyvateľov a komplex RLP v sídle všeobecnej nemocnice a staníc RZP v počte závisiacom od rozlohy a členitosti zabezpečovaného územia.
  • 3. Sieť organizátorov pohotovostných služieb zverejňuje ministerstvo v nariadení, v cenovom opatrení ustanoví cenu za hodinu povinného zabezpečenia príslušnej pohotovostnej služby.
  • 4. Zdravotná poisťovňa je povinná uzavrieť zmluvu o zabezpečení pohotovostných služieb s organizátorom pohotovostných služieb a podľa podielu poistencov sa podieľať na úhrade týchto služieb v závislosti od ich rozsahu.
  • 5. Každý lekár alebo farmaceut pôsobiaci v zmluvnom vzťahu v rámci verejného zdravotného poistenia je povinný odpracovať u organizátora pohotovostnej služby podľa príslušného profesijného titulu minimálne jednu pracovnú zmenu týždenne v rámci ďalšieho vzdelávania a udržiavania si odbornej spôsobilosti.
  • 6. Súkromne pôsobiaci lekár alebo zdravotnícke zariadenie pôsobiace v nezmluvnom vzťahu so zdravotnou poisťovňou nie sú povinní podieľať sa na zabezpečení pohotovostných služieb. 
  • 7. Činnosť staníc záchrannej zdravotnej služby riadia zásahové strediská všeobecných nemocníc.
Sekcia: Názory Autor: MUDr. Peter Ottinger
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 135