Zdravotnícke noviny

Názory

Ako sa zmenila prax sestier a pôrodných asistentiek

21. január 2020 - Zlepšenie podmienok na výkon ošetrovateľskej praxe a praxe v pôrodnej asistencii napreduje len veľmi pomaly
V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa u nás, rovnako ako krajinách západného bloku Európy, začala riešiť otázka zmeny systému ošetrovania pacientov, ktoré realizujú sestry a pôrodné asistentky. Podľa vzoru západných krajín sme pristúpili najprv k zmene vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek a neskôr sme novú metódu práce sestier, tzv. ošetrovateľský proces, v rokoch 2002 – 2005 implementovali do reformných zákonov zdravotníctva. 

Naša prax sa zmenila v kontexte zmien v zdravotníctve a my sme sa jej museli prispôsobiť. Sestry realizujú čoraz náročnejšie činnosti, za ktoré nesú aj zodpovednosť, rozhodujú, riadia a samostatne poskytujú starostlivosť ako licencované sestry a pôrodné asistentky, prevádzkujú domy ošetrovateľskej starostlivosti, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde na seba preberajú veľa úloh, ktoré dovtedy nerealizovali. Preto muselo dôjsť aj k zmene vzdelávania. Európske spoločenstvo prijalo smernice, ktoré sú pre jednotlivé krajiny záväzné a ktoré stanovujú podmienky štúdia v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. 

Sestry a pôrodné asistentky už v 50. rokoch hľadali možnosti, ako merať a popísať to, čo robia. Malo to niekoľko dôvodov: odovzdávanie informácií, popis činností, kontrola, cena a efektivita práce, bezpečnosť pacienta, ochrana sestier a pôrodných asistentiek, vykazovanie pre poisťovne atď. 

Postupne sa preto prijímali medzinárodné klasifikácie sesterských činností, ktoré vychádzali z ošetrovateľských, tzv. sesterských diagnóz, sestry a pôrodné asistentky ich začali zapisovať do dokumentácie pacienta, pribudlo mnoho činností, ktoré súvisia s ošetrovaním pacienta – posudzovacie škály, protokoly, štandardy a pod., čo je náročnejšie na čas. Nemôžeme zabúdať ani na skracovanie dĺžky hospitalizácie, rýchlejší obrat pacientov, náročnejšie techniky ošetrovania. Prirodzene teda nastala potreba rozšíriť ošetrovateľské tímy o ďalšiu kategóriu pracovníkov, ktorí by preberali najjednoduchšie činnosti sestier.

Okrem sanitárov, ktorých sme mali aj dovtedy, sa začali na trhu etablovať zdravotnícki asistenti, ktorí by mali mať na starosti základné ošetrovateľské činnosti – kúpanie, kŕmenie, prebaľovanie, polohovanie pacientov, nekomplikované preväzy, sprievod pacientov na vyšetrenie, archiváciu dokumentov a pod. Na tento druh práce ich potrebujeme a na tento druh práce mali byť aj vzdelávaní. Bohužiaľ, na rozdiel od Poľska, ktoré zrušilo hneď začiatkom 21. storočia stredné zdravotnícke školy, naši zdravotnícki asistenti sa vzdelávali u nás stále na existujúcich zdravotníckych školách a časom nadobudli dojem, že sú príliš vzdelaní na to, aby robili iba „špinavú prácu“. Napriek našim opakovaným upozorneniam, že nevidíme dôvod, prečo sa učia robiť výkony, ktoré nepotrebujú ovládať a zbytočne ich zaťažujeme, neustále bol tlak na to, aby niektoré výkony sestier realizovali aj zdravotnícki asistenti. Došlo teda k anomálii, keď nie prax diktovala, aké vzdelanie by mal mať pracovník pre potreby, čo sa od neho očakáva, ale naopak: nastavili sa podmienky vzdelávania a následne rozmýšľame, aké kompetencie im pridelíme. 

Sestry a pôrodné asistentky ako súčasť riadenia

V medzinárodnom priestore sa začali prijímať pravidlá, ktoré zabezpečovali účasť sestier a pôrodných asistentiek na riadení zdravotnej starostlivosti so zapojením ich potenciálu, pretože krajiny si uvedomovali, že sestry a pôrodné asistentky by mali byť súčasťou manažovania zdravotnej starostlivosti. Po dvadsiatich rokoch budovania samostatného riadenia ošetrovateľstva na všetkých úrovniach, od zastúpenia sestier na MZ SR cez námestníčky pre ošetrovateľstvo, vedúce sestry, sestry VÚC, na ktoré sme sa zaviazali v Mníchovskej deklarácii pred vstupom do EÚ, došlo potichu a cielene k zmenám zriaďovacích listín štátnych zdravotníckych zariadení tak, že sa zrušili pozície námestníčok pre ošetrovateľstvo a transparentné výberové konania na pozície vedúcich sestier neuzreli nikdy svetlo sveta.

Zrušenie odboru ošetrovateľstva na MZ SR tiež nenapomáha posilneniu postavenia sestier, pôrodných asistentiek a ani iných zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. Nemôžeme opomenúť ani útoky na zástupcov sestier a pôrodných asistentiek zo strany zvolených predstaviteľov štátu, ktoré sa akosi stali štandardom ich komunikácie. 


Kroky pre zlepšenie ošetrovateľskej praxe 

Mohli by sme konštatovať, že naše snahy o zlepšenie podmienok na výkon ošetrovateľskej praxe a praxe v pôrodnej asistencii v odborných otázkach napredujú síce veľmi pomaly, ale aspoň nejaký posun tu je, pretože vývoj sa nedá zastaviť. Naša organizácia sa napriek neľahkému postaveniu a neprajnému politickému prostrediu snaží nielen meniť ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu v zmysle najnovších trendov, vedeckých poznatkov, ako aj praxe založenej na dôkazoch, ale popritom sa aktívne zapájame do medzinárodných projektov.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa aktívne zapojila do medzinárodnej kampane Svetovej zdravotníckej organizácie a Medzinárodnej rady sestier Nursing Now (Ošetrovateľstvo dneška), kde je aktívnych vyše 60 krajín sveta. Cieľom je zlepšiť globálne zdravie obyvateľstva zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete – ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier a pôrodných asistentiek – viesť, učiť a budovať globálne hnutie.

V spolupráci so zástupcami kancelárie verejnej ochrankyne práv sme sa zapojili do kontroly poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, čím chceme prispieť k zlepšeniu kvality života našich seniorov, odkázaných na pomoc iných. Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa aktívne podieľajú na tvorbe štandardných, terapeutických a diagnostických postupov v oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, čím určite prispejeme k bezpečnejšej starostlivosti o pacientov. 

Čo sa týka riešení nedostatku sestier a pôrodných asistentiek, akosi „prešľapujeme na jednom mieste“, resp. v niektorých prípadoch „robíme krok vzad“. Pre nás je čiastočným zadosťučinením, že na základe nášho podnetu sa Európska komisia začala zaoberať dodržiavaním Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, a vyzvala ministerstvá školstva a zdravotníctva, aby vysvetlili účel premenovania zdravotníckych asistentov na praktické sestry, ako aj ich neustále zvyšovanie kompetencií, aby vysvetlili a napravili túto anomáliu a nesúlad so smernicami EÚ. 

Zmeny, o ktoré sa postarali niektorí poslanci NR SR a proti ktorým sa nevyhranilo ani samotné MZ SR, nijako nerieši nedostatok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, pričom sa skôr zhoršujú procesy, medziľudské vzťahy v zdravotníctve a určite to neprispieva k dobrej atmosfére na pracoviskách, na čo v konečnom dôsledku doplatí pacient. 

V demokratickej krajine, v krajine, ktorá je súčasťou EÚ, by v dnešnej dobe nemalo dochádzať k tomu, aby sa menili podmienky a zákony na základe politickej objednávky bez toho, aby sa viedol dialóg s odborníkmi. Bohužiaľ, v zdravotníckom výbore NR SR sa to pod súčasným vedením deje takmer pravidelne. Teší nás, že napriek tomu sa v NR SR predsa nájde aj niekoľko poslancov, ktorí rozumejú problematike, alebo aspoň načúvajú s otvorenou mysľou, žiaľ, sú opozícii a v menšine.

Na riešenie stále čakáme v otázke dlhodobej starostlivosti, budovania Domov ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré tak zúfalo potrebujeme. Tu je potrebné, aby filozofiu dlhodobej starostlivosti – na čom je založená, ako sa má budovať sieť zariadení, ako majú fungovať procesy a vzťahy, ako majú byť nastavené mechanizmy úhrad za starostlivosť – pochopili hlavne tí, ktorí pripravujú návrhy, pretože vyše 500 pripomienok od subjektov v rezorte svedčí o zle pripravenom materiáli. Téma si však vyžaduje širokú, náročnú a zdĺhavú diskusiu zainteresovaných, inak je odsúdená na neúspech, a ten si v dnešnej situácii, keď neefektívne fungujeme, keď naši pacienti zbytočne umierajú, keď ako krajina starneme, nemôžeme dovoliť.

Naším prvoradým záujmom je, aby sme presvedčili partnerov ku komunikácii a k rešpektu. Je veľmi ťažké plánovať a robiť kroky, ktorými by sme chceli zlepšiť postavenie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, zlepšiť situáciu v sektore zdravotníctva, keď na druhej strane máme politikov ktorí rozhodujú „o nás bez nás“, a to napriek tomu, že sestry spolu s lekármi patria (podľa prieskumu Wellcome Global Monitor, ktorý sa realizoval v 140 krajinách na celom svete) na Slovensku medzi najdôveryhodnejších zdravotníckych pracovníkov. Zmena politickej kultúry by mohla priniesť aj zmenu v postavení sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Preto sa budeme snažiť, aby sa sestry a pôrodné asistentky aktívne podieľali na politike štátu a ovplyvňovali verejné zdravie obyvateľstva.  
Sekcia: Názory Autor: Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a. prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 43