Zdravotnícke noviny

Blogy

O ministerskom návrhu treba ešte veľa diskutovať

12. december 2013 - Ministerka zdravotníctva predložila návrh novely zákona 578/2004 o poskytovateľoch, ktorým začína riešiť problémy odmeňovania v zdravotníctve.
Za pozitívum považujeme spracovanie návrhu, ktorý má garantovať rovnakú minimálnu výšku mzdy pre jednotlivé povolania v porovnateľných zariadeniach.
Od roku 2005 sa podmienky na odmeňovanie v podnikových kolektívnych zmluvách dohodujú veľmi rôznorodo.

Naše požiadavky, aby minimálnu výšku mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti práce garantovala kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS), zamestnávateľské asociácie z ekonomických dôvodov každoročne odmietli. Medzi nemocnicami boli veľké rozdiely vo výške mzdy zamestnancov rovnakých profesií.

Na základe KZVS sa základné mzdy zvyšovali o rovnaké percento pre všetkých, čím sa rozdiely medzi nimi ďalej prehlbovali. Rovnako pozitívne vnímame nadviazanie výšky základnej zložky mzdy na násobok priemernej mzdy v hospodárstve, čo vytvorí predpoklad na pravidelnú valorizáciu bez predchádzajúceho zdĺhavého kolektívneho vyjednávania.

Pre všetkých zamestnancov v zdravotníctve

Návrh však nezohľadňuje požiadavku SOZ garantovať minimálnu výšku základnej zložky mzdy pre každého zamestnanca zdravotníckeho zariadenia. Pri racionalizačných opatreniach došlo k výraznej redukcii nezdravotníckych zamestnancov.

Ich terajší počet je nevyhnutný na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky zariadení. Pri sústavnom nedostatku zdrojov nebude možné pre nich v budúcnosti dosiahnuť v rámci kolektívneho vyjednávania žiadny mzdový rast. Požadujeme do zákona doplniť chýbajúce profesie nezdravotníckych pracovníkov.

Nesúhlasíme s pôsobnosťou zákona iba na zamestnancov zamestnávateľa, ktorý je organizáciou v pôsobnosti ministerstva. Už v súčasnosti je pravidlom takmer jednotretinový rozdiel v priemernej mzde v prospech zamestnanca zariadenia v pôsobnosti ministerstva. Požadujeme rozšíriť pôsobnosť zákona na zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktoré na základe zdravotného poistenia poskytujú občanom bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

Podľa návrhu ostáva bez zmien znenie § 80a zákona 578/2004, ktoré garantuje základnú zložku mzdy lekára a zubného lekára, pracujúceho v pracovnom pomere v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na zriaďovateľa, právnu formu alebo podiel štátu. Navrhovaným doplnením zákona by sa garancia výšky mzdy dotýkala len cca tretiny zamestnancov ostatných zdravotníckych povolaní oproti lekárom a zubným lekárom, čo by založilo priamo v zákone neprípustnú diskrimináciu.

Zásadne požadujeme, aby koeficient, odvodený od priemernej mzdy v hospodárstve bol výsledkom porovnania náročnosti vykonávaných pracovných činností, ktorého predpokladom je nadobudnutie určeného stupňa vzdelania. Požadujeme správne nastavenie jednotlivých parametrov tak, aby boli určené rovnaké koeficienty pre porovnateľné pracovné činnosti.

Náročnosť práce a prax chýba

Rovnako ako SOZ, aj profesijné organizácie by vedeli akceptovať úpravu v prechodných ustanoveniach zákona, podľa ktorej by nárok na stanovenú výšku percentuálneho podielu vznikol napr. až 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona a v prechodnom období napr. iba vo výške 90 percent.

Návrh nezohľadňuje stupeň dosiahnutého vzdelania a rozdiely v náročnosti vykonávaných pracovných činností, a preto požadujeme zakotviť indexáciu zložitosti práce. Návrh nezhodnocuje roky praxe zamestnanca.

Skúsenosti zamestnanca, ktoré nadobudol pri vykonávaní odborných pracovných činností majú vplyv na kvalitu vykonávanej pracovnej činnosti a zákon by ich mal zohľadňovať pre všetky pracovné pozície. Bez ohľadu na to, či sa predkladateľ návrhu s požiadavkou na zohľadnenie rokov odbornej praxe stotožní, požadujeme do zákona zapracovať garanciu úrovne mzdy, dosiahnutej pred uplatnením pripravovaného zákona.

Aj pre sociálne zariadenia

V detských domovoch a vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb v súlade s legislatívou a na základe požiadaviek praxe, odborne spôsobilé sestry so špecializáciou poskytujú  ošetrovateľskú starostlivosť, čo potvrdil aj odborný audit, vykonaný v týchto zariadeniach.

Podľa našich informácií je pripravený právny predpis, ktorý rieši hradenie výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v týchto zariadeniach zo zdrojov povinného zdravotného poistenia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti požadujeme rozšíriť pôsobnosť zákona aj na sestry v týchto zariadeniach.

Medzi špecifiká zariadení, zabezpečujúcich nepretržitú zdravotnú starostlivosť patrí práca v zmennej prevádzke a práca v sobotu a v nedeľu. Zákonník práce za takto sťažené podmienky zamestnania neposkytuje žiadnu kompenzáciu, ich dohodnutie v kolektívnych zmluvách je problematické. Požadujeme tieto inštitúty zapracovať do návrhu zákona. Žiadame posúdiť možnosť rozšírenia záväznosti zákona aj na zdravotníckych zamestnancov ÚVZ a RÚVZ, v súčasnosti odmeňovaných podľa zákona 553/2003 alebo zákona o štátnej službe 400/2009.
Sekcia: Blogy Autor: Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS
Skupiny: Lekári | Lekárnici | Sestry | Zdravotnícki pracovníci
Ohodnoťte článok:
Počet hlasov: 1352